ނާރެސް

ނާރެސް

ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ ޢަދަދު ވަރަށް މަދުވެއްޖެ

ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ ޢަދަދު ވަރަށް މަދުވެއްޖެ

މިއަދު ރާއްޖެއިންކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ ޢަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު އިތުރު 45 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އޭގެތެރޭގައި ހިމެނީ 8 ދިވެހިންނެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ...

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތަންފީޒުވެގެން އަންނައިރު 1200 ވަޒީފާ ސިއްޙީ ދާއިރާއިން އުފެދޭނެ – ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ، ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައެވެ....

ކުޅުދުއްފުށީގެ ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގޯސް – އެޗްއީއޯސީ

ކުޅުދުއްފުށީގެ ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގޯސް – އެޗްއީއޯސީ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގޯސްކަމަށާއި، އެރަށުގައި ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަނެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު، އެޗްއީއޯސީ އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށިން މިމަހު...

ޤައުމީދުވަހުގެ…؟

ޤައުމީދުވަހުގެ…؟

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ......؟ އަޙުމަދު ނާޞިޙު ގދ. ގައްދޫ އަބުލަޣީގެ ***************** އުދަވަމުން އައި އިރު މިއަދު އޮހޮރާކަރުނަ އެބަ ދެކެމުހޭ؟                 އުދަރެހުން ދައްކާ މަނާޒިރު...

އެއް ބަހަކުން ވާހަކަ ދައްކާ، އެއް ސަގާފަތެއް ޙިއްޞާކުރާ ބަޔަކަށް ދިވެހިންވުމަކީ ދިވެހިންގެ ޤައުމީ ފަޚުރާއި ޝަރަފު – ރައީސް

އެއް ބަހަކުން ވާހަކަ ދައްކާ، އެއް ސަގާފަތެއް ޙިއްޞާކުރާ ބަޔަކަށް ދިވެހިންވުމަކީ ދިވެހިންގެ ޤައުމީ ފަޚުރާއި ޝަރަފު – ރައީސް

އެއް ބަހަކުން ވާހަކަ ދައްކާ، އެއް ސަގާފަތެއް ޙިއްޞާކުރާ ބަޔަކަށް ދިވެހިންވުމަކީ ދިވެހިންގެ ޤައުމީ ފަޚުރާއި ޝަރަފު އިތުރުވެގެންދާ ކަމެއްކަމަށާއި، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ޙަވާލުވެފައިވާ ޤައުމީ އަމާނާތެއްކަން...

އ.ދ.އަށް 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

ރައީސް މަދަމާ ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނެ

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނީ، ޤައުމީ...

ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ގެ ޙާލުކޮޅު ބޮޑުވެ އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ގެ ޙާލުކޮޅު ބޮޑުވެ އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. އޭނާގެ ރަސްމީ ޓްރިޓަރ އެކައުންތުން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ޑރ. ބިލާލް...

ކުދިވިޔަފާރިތަކަށް 500000 ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ.

ސެޕްޓެމްބަރުމަހުވެސް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދިޔައީ ދަށަށް

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދިޔައީ ދަށަށްކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ޢާއްމުކުރި ހިސާބުންތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރި މުދަލާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރި...

އިތުރު 48 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިތުރު 51 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިތުރު 51 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން މިބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 11113އަށް އަރައިފިކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަންސ އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ވިދާޅުވީ،...

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ލޯނުތަކާއި ދަރަނީގެ މިންވަރު މަޖިލީހުން ބަލަނީ

މަޖިލީހުގެ އަބަދުވެސް އަމާޒަކީ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ އާއިލާތަކަށް ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުން – ރައީސް ނަޝީދު

އަބަދުވެސް މަޖިލީހުގެ އަމާޒަކީ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ އާއިލާތަކަށް ގޮތްތަކެއް ޙޯދައިދިނުން ކަމަށާއި މަޖީލުން މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ގެއްލިގެން ނުދާނެ ގޮތަށްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް...

ރޮނާލްޑޯގެ ރެކޯޑް މުގުރާލުމަށްފަހު ނޭމާ އެންމެ ކުރިއަށް

ރޮނާލްޑޯގެ ރެކޯޑް މުގުރާލުމަށްފަހު ނޭމާ އެންމެ ކުރިއަށް

ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަތަރި ރޮނާލްޑޯގެ ރެކޯޑް މުގުރާލުމަށްފަހު ބްރެޒިލްގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ޖަހައިދިން 64 ގޯލާއެކު އެޤައުމުގެ ޤައުމީޓީމަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލް ކާމިޔާބުކުރި ކުޅުންތެރިޔާއަށް...

ޞަފްހާ 1 ގެ 33 1 2 33

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.