ނާރެސް

ނާރެސް

ސްރީލަންކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ދައުވަތަކަށް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ލަންކާއަށް

ސްރީލަންކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ދައުވަތަކަށް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ލަންކާއަށް

ސްރީލަންކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ރަސްމީ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިމަހުގެ...

ބަޖެޓަށް 200 މިލިއަން އިތުރުކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ބަޖެޓަށް 200 މިލިއަން އިތުރުކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ދައުލަތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައިބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ގެނައި ބަދަލުތަކާއެކު 200 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށް ބަޖެޓް ކޮމިޓިން ފާސްކޮށްފިއެވެ. އަންނަ...

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނަށް މިއަދު ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނަށް މިއަދު ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެކަށައަޅަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫގެ ދަށުން ފާސްކުރި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނަށް މިއަދު ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

130 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޝަހީބު  ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓަން  އަމުރުކޮށްފި

130 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޝަހީބު ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

ދިވެހިންގެ ބަޔަކު ބޭރުގެ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ގއ. ވިލިނގިލި/ ލައިޓްހައުސް، ޝަހީބް އިބްރާހިމް...

ރާއްޖެއިން މިއަދު ކޮވިޑް ޖެހުނީ 16 މީހަކަށް

މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވީ 41 މީހުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 41 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުައްވައފިއެވެ. މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން، 30 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. އަދި 11 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންނެވެ....

މަލީހުވެސް މަޤާމުން ދުރުކުރަނީ

މަލީހުވެސް މަޤާމުން ދުރުކުރަނީ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ހަދަން ޖެހޭ އެއްވެސް ގަވާއިދެއް މަގާމުގައި ހުންނަވާތާ ދެ އަހަރުވީއިރުވެސް މިނިސްޓަރ މަލީހު ހަދާފައިނުވާ ކަމަށްބުނެ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލުގެ...

ބިލެއްފަހި، މުލި އަދި ތުޅާދޫގައިވެސް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރަނީ

ބިލެއްފަހި، މުލި އަދި ތުޅާދޫގައިވެސް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރަނީ

ބ.ތުޅާދޫ އާއި، މ.މުލިއާއި، އަދި ށ.ބިލެތްފަހީގައި އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރަށް ރާވާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޢާއިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

ސައޫދީގައި ތިބި ކިޔަވާކުދިންގެ ތެރެއިން 62 ކުދިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ސައޫދީންވެސް ތާއީދުކުރަނީ ޝާހިދަށް

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ސަޢުދި އަރަބިއްޔާއިންވެސް ތައިދުކުރާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު...

ކުރިން ހީނުކުރާވަރުގެ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް އަތޮޅުތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ހޯދަން ފަށާފައިވޭ – ނައިބްރައީސް

ކުރިން ހީނުކުރާވަރުގެ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް އަތޮޅުތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ހޯދަން ފަށާފައިވޭ – ނައިބްރައީސް

ކުރިން ހީނުކުރާވަރުގެ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް އަތޮޅުތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން މިސަރުކާރުގައި ހޯދަން ފަށާފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ޕީއެސްއެމް...

މަރުޙޫމް ޙުސައިން މުޙައްމަދަކީ ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާދެއްވާ ނަމޫނާ ބޭފުޅެއް – ރައީސް

ވެރިކަމުގައިހުރިހާ ދުވަހަކު އެންމެބޮޑު ސަމާލުކަމެއްދޭނީ މިނިވަންކަމާއި، ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް – ރައީސް

ވެރިކަމުގައި ދެމިހުންނެވިހާ ދުވަހަކު އެންމެބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާނެ ދެ ކަމަކީ ދިވެހިންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ކަށަވަރުކުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު...

އެމެރިކާގެ އައު ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި

އެމެރިކާގެ އައު ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި

އެމެރިކާގެ 46 ވަނަ ރައީސަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޖޯ ބައިޑަންއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ. މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު...

މަރުގެ އަދަބު މުޅިން އުވައިލެވޭނީ އާންމުންގެ ޚިޔާލު ވެސް ހޯދައިގެން – ބަންޑާރަނައިބް

މަރުގެ އަދަބު މުޅިން އުވައިލެވޭނީ އާންމުންގެ ޚިޔާލު ވެސް ހޯދައިގެން – ބަންޑާރަނައިބް

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރުގެ އަދަބު މުޅިން އުވައިލެވޭނީ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ވެސް އެކަމަށް ހޯދައިގެން ކަމަށް ބަންޑާރަނައިބް...

ނަޞްރުގެ ދުވަހު ހަނދާން އާކުރަންވީ   ބަޠަލުންގެ މަތިވެރި ޤައުމީ   ޖިހާދުން ހިތްވަރު ލިބިގަންނަމުން

ނަޞްރުގެ ދުވަހު ހަނދާން އާކުރަންވީ ބަޠަލުންގެ މަތިވެރި ޤައުމީ ޖިހާދުން ހިތްވަރު ލިބިގަންނަމުން

ނަޞްރުގެ ދުވަހު ހަނދާންތައް އައުކުރަނީ، އެދުވަހާ ގުޅިފައިވާ ބަޠަލުންގެ މަތިވެރި ޤައުމީ ޖިހާދުން ހިތްވަރު ލިބިގަންނަމުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ...

އިދިކޮޅުން ރޭ ބޭއްވި ޙަރަކާތަކީ އެޗްޕީއޭގެ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފު އެއްވުމެއް – ފުލުހުން

އިދިކޮޅުން ރޭ ބޭއްވި ޙަރަކާތަކީ އެޗްޕީއޭގެ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފު އެއްވުމެއް – ފުލުހުން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނަސްރުގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތަކީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ހިލާފަށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. އަދި އެ ހަރަކާތްވަނީ...

ރިސޯޓްތައް ހިމެނޭގޮތުން އަތޮޅުތެރޭން ގިނަކޭސްތަކެއް ޕޮޒިޓިވް

ރިސޯޓްތައް ހިމެނޭގޮތުން އަތޮޅުތެރޭން ގިނަކޭސްތަކެއް ޕޮޒިޓިވް

ރިސޯޓްތައް ހިމެނޭގޮތުން އަތޮޅުތެރޭން ގިނަކޭސްތަކެއް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 18:00އިން އަންގާރަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 18:00 އާއި...

ޞަފްހާ 1 ގެ 35 1 2 35

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.