މުނިފޫހި

އައިރާ (ކުރުވާހަކަ)

އާމިނަތު އުލްފާ ފަތިހުގެ ތެތްފިނީގެ އަސަރުތައް ނައްތާލަމުން އިރުގެހޫނުން ދުނިޔެ ފިއްސަން ފެށިއެވެ. ގޭގެފޫޓުތެރެއަށް އެޅިފައިއޮތް ހިކިފަތްތަށް ކަހާ   އެތްކުރަން އައިރީން އޮތްއިރު ދޭތެރެދޭތެރެއިން އަތުގައި އަޅާފައި...

ތަފްޞީލް

އަނިޔާވެރިޔާ

ޢަމީޝާ އިސްމާޢީލް ކަރަށް ބާރުކޮށްލި މަޅިގަނޑާއި އެކު، ނޭވާ ހުއްޓުނެވެ. އަބަދުގެ އަބަދަށް އަހަރެންގެ ދެލޯ މެރުނެވެ. އާއިލާއަށް މިކަން ގަބޫލްކުރަން ކިތަންމެ އުނދަގޫވިޔަސް ހިތުގެ އެންމެ...

ތަފްޞީލް

ޒިންމާ

މުޙައްމަދު މައިޝަން އޭ! ސްލިމް! ކައެ އޯކޭ؟ ތަދުވި ތަ؟ އަހަރެން ހޭއެރީ ބޮބް އަހަންނާ ވާހަކަ ދައްކާތީއެވެ. ކްލަބް ތެރެއަށް ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނީއެވެ. ބޯންހުރި ރާފުޅި...

ތަފްޞީލް

ސިއްރު ލޯބި

މުޙައްމަދު ޒައިދު އިނާޔާއަށް ހޭލެވުނީ ކޮޓަރީގައި އަޑުގަދަވާން ފެށުމުންނެވެ. ލޯ ހުޅުވާފައި ރީއްޗަށް ބަލާލިއިރު އާއިލާ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮޓަރީގައި ތިއްބެވެ. އެނދުގެ ދެ ފަރާތުގައި...

ތަފްޞީލް

ދުޢާކުރުމެއް ނުވޭތޯއޭ!

ސަލާމަތްއޮތް ގޮތެއްހޯދަން މިވާފައްސިން ނުވޭތޯއޭ، އިލާހުގެ ޙަޟުރަތަށް އެންމެން ދުޢާކުރުމެއް ނުވޭތޯއޭ.ލޮލުންކަރުނޭ ނުހިކިމިވަނީ ހިތަށްމިކުރާ އަސަރުތަކަކުން، ލޮލަށް ފެނިގެން މިދާޙާލަށް ދުޢާކުރުމެއް ނުވޭތޯއޭ.މިތާކޯވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިގެންދާ އަދަދުފެނިގެން،...

ތަފްޞީލް

ބާކީ (ކުރުވާހަކަ)

މުޙައްމަދު ޒައިދު     މިއަދަކީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދުވަހެކެވެ. މިއަދު މި ޚާއްޞަ ވެގެންވަނީ އަހަރެންނަށެވެ. ޖަލްސާގެ މާހައުލުގައި ދިއްލާފައިވާ ކުލަކުލައިގެ ބޮކިތަކުން އަހަރެންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން...

ތަފްޞީލް

އެލޯބި…..

ޢަމީޝާ އިސްމާޢީލް ދިއްލާފައި ހުރި ފަނޑުފަނޑު އުއްބައްތީގެ އަލިން މި ކުޑަ ކޮޓަރިއަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަލިކަމެއް ވެއެވެ. މި ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭންކަމަށް ދިރުމެއް ގެނެސްދެނީ ގޮވާލާ...

ތަފްޞީލް

ތިމާ އިސްލާޙުވާށެވެ!

ބޭރަށްނުކުމެ ގުޅިގެންއުޅޭ ބަޔަކާއެކީ ބޯފަތްތަކުން، ދެރަހީވެގެން ހުރެވޭނިކަން އިވެމުންމިދާ އެކިއަޑުތަކުން. ޢުމުރުންނުހަނު ހަގުޢުމުރުގައި މެކިގެންދެވޭ ގިނަކަންކަމުން، އިމުގައިނުހުރެ އެންގެވިމަގުން ނުހިނގާކަމުން އޮތްދެރަޔަކުން. ތަރުބިއްޔަތެއް ދެވިފައިވިޔަސް ތަޢުލީމުއަދު ހުރިމިންވަރަށް،...

ތަފްޞީލް

މިއީ ތެދެކޭ…!

ހިތުން ކުރިހާ ސުވާލަށްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބުނޭ ތެދެކޭ،             ހިތުގެ ގުޅުމެއް ކެނޑޭނޭގޮތް އޮވޭހޭފަހެ ބުނާތެދެކޭ. ޒަމާންމިގޮތަށް ބަދަލުވެދިޔަސް ހިތެއް ބަދަލެއް ނުވެސްވާނޭ،              ޒަމާންވީ ލޯބި...

ތަފްޞީލް

އޯވަރނައިޓް

*************** ޙަސަން ޒަޔާން އަޙްމަދު ( ގްރޭޑް-6 )   އުޑުމަތީގައި އެންމެ ވިލާރޮއްޖެއްވެސް ނެތެވެ. ވައިރޯޅިއެއްގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވެއެވެ. އުޑުމަތި ހީވަނީ ކުރޮޅިތަޅާލި ނާއްޓެއް ހެނެވެ....

ތަފްޞީލް

ހެޔޮ ޢަމަލުކުރާ ބަޔަކަށް ވާށެވެ!

ހިތްހެޔޮކަމާ އެކުގައިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުމީ ލާޒިމުކަމެއް،      އޮތްއެއްޗަކުން ޚައިރާތުކޮށް އުޅުމީބުނަން ބޮޑުހެޔޮކަމެއް. ދަހިވެތިކަމުން މުށްބާރުކޮށް އުޅުމުންލިބޭނީ ގެއްލުމެއް،      ދަހިވެތިވުމުން ބަދުގޮތްވުމީ އެކިގޮތްގޮތުން މާގާތްކަމެއް. އެކުވެރިކަމާ ރަޙުމާއެކީ...

ތަފްޞީލް

ބޭކާރުވި ޙަޔާތް!

މުޅިދިރިއުޅުން ތިޔަހެންކަލާ ރުޅިވެރިކަމާ ނުރުހުންވުމުން،      ފަޅިފަޅިވެގެން ހިތްއެބަދެޔޭ ވޭނުންލިބޭ ހިތްދަތިކަމުން. އެކުގައިދެހިތް ގުޅުވައިލިގޮތް ލޯބިންނުލާހިކު ރުހެވިގެން.      އެކުއުޅުމުގައި ހުރިފަރަގަކުން ބަދަލޭމިވީ ދެހިތުގެގުޅުން. ބަރުބާދުވުން މުޅިޒިންދަގީ...

ތަފްޞީލް

މިނޫންގޮތެއް ހަމަ ނެތީބާއޭ!

އެހެންގޮތަކަށް މިކަންކުރެވެން ނެތީބާއޭ ހިތަށްއަރަޔޭ،              އެހެންމަގަކުން ހިލާމިކަމެއް ނުވާނޭހޭ ހިތަށްއަރަޔޭ.ބިދޭސީންގިނަ ގުނަވެޢަދަދުން މިތަންމިވަނީ މިޙާލަތުގައި،              މިދޭސީންކަން ކުރާގޮތަކުން ޔަޤީނޭހަމަ ހިތަށްއަރަޔޭ.ބިދޭސީންނީ ބިދޭސީންކަން އެނގެންޖެހެޔޭ ވަރަށްރަނގަޅަށް.              އެދޭނަގުދުން މުސާރަމަހަށް...

ތަފްޞީލް

ފިޔަ

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ (54) ހަރީފު މޫސުމުގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ. ޖަންގަލީގެ ތެރޭގައި ހެދިފައިވަނީ އެކިކުލައިގެ ގަސްތަކެވެ. ކުދި ގަސްތަކުން ފެށިގެން ބިޔަ ގަސްތަކެވެ. ދެމިގެންވާ ކޯރުތަކާއި...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 19 1 2 19

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.