ޅެން

އެކުއުޅެން އުނދަގޫކަމެއް…!

ފިކުރާ ޚިޔާލު ދެގޮތްވުމީ އެކުގައިއުޅެން އުނދަގޫކަމެއް،                         ފިކުރީގޮތުން ހުރުމުންފަރަގު އެއްގޮތްކުރަން އުނދަގޫކަމެއް. އެކިކަންކަމާ މެދުގައިދެކޭ އެކިގޮތްގޮތުން އުފެދޭ ގުޖަޑު،                        ވަކިވާންނުޖެހި އެކުގައިއުޅުން އެހިނދުންއެއީ އުނދަގޫކަމެއް....

ތަފްޞީލް

ކުލަ ރީތި މާ

މަލުންފެނުނަސް ނިކަން ފަރިކަން ވަރަށް ވިހަގަދަ ކަމަށްބުނެޔޭ،                 މަލުގެޒާތުން އަޅައިގަތަކަސް ވަރަށް ސުންޕާ ކަމަށްބުނެޔޭ. ނިކަން ބީހޭ ހިތުން ހުއްޓަސް އެއާގާތްވުން ނުރައްކަލެކޭ،               މިކަން...

ތަފްޞީލް

ޅެންވެރިކަމީ މޮޅު ފަންނެއް

ޅެންވެރިކަމީ މޮޅުފަންނެކޭ ޢިލްމީގޮތުން ހުރިފެންވަރުން،                           ޅެންވެރިހިތެއް އޮތްމީހަކީ މޮޅުމީހެކޭ ޅެންވެރި ރޮނގުން. އެކިވަޒަނުގައި ޅެންތައް ހަދާގޮތް ދަސްވުމުން ހުރިހުނަރަކުން،                          އެކިއެކި ޝުޢޫރާ ފިކުރުތައް ލިޔެވޭނެޔޭ...

ތަފްޞީލް

ނިޒާމެއް ރަނގަޅުވެދަނީ

ނިޒާމެއްވެސް ރަނގަޅުވެދަނީ އުޅޭމީހުން ރަނގަޅުވެވިގެން،                        ކުރާކަންތައް ރަނގަޅުވެދަނީ ކުރާމީހުން ރަނގަޅުވެވިގެން. ރިޔާސީ ބަރުލަމާނީވެސް މިއީދެނިޒާމު ކަންއެނގިގެން،                       ސިޔާސަތު ހަރުދަނާގޮތުގައި އެކަންކުރެވޭނެ ގޮތްއެނގިގެން. ނިޒާމެއްގައި އެހުރިކަންކަން...

ތަފްޞީލް

ދުޢާކުރުމެއް ނުވޭތޯއޭ!

ސަލާމަތްއޮތް ގޮތެއްހޯދަން މިވާފައްސިން ނުވޭތޯއޭ، އިލާހުގެ ޙަޟުރަތަށް އެންމެން ދުޢާކުރުމެއް ނުވޭތޯއޭ.ލޮލުންކަރުނޭ ނުހިކިމިވަނީ ހިތަށްމިކުރާ އަސަރުތަކަކުން، ލޮލަށް ފެނިގެން މިދާޙާލަށް ދުޢާކުރުމެއް ނުވޭތޯއޭ.މިތާކޯވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިގެންދާ އަދަދުފެނިގެން،...

ތަފްޞީލް

ތިމާ އިސްލާޙުވާށެވެ!

ބޭރަށްނުކުމެ ގުޅިގެންއުޅޭ ބަޔަކާއެކީ ބޯފަތްތަކުން، ދެރަހީވެގެން ހުރެވޭނިކަން އިވެމުންމިދާ އެކިއަޑުތަކުން. ޢުމުރުންނުހަނު ހަގުޢުމުރުގައި މެކިގެންދެވޭ ގިނަކަންކަމުން، އިމުގައިނުހުރެ އެންގެވިމަގުން ނުހިނގާކަމުން އޮތްދެރަޔަކުން. ތަރުބިއްޔަތެއް ދެވިފައިވިޔަސް ތަޢުލީމުއަދު ހުރިމިންވަރަށް،...

ތަފްޞީލް

މިއީ ތެދެކޭ…!

ހިތުން ކުރިހާ ސުވާލަށްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބުނޭ ތެދެކޭ،             ހިތުގެ ގުޅުމެއް ކެނޑޭނޭގޮތް އޮވޭހޭފަހެ ބުނާތެދެކޭ. ޒަމާންމިގޮތަށް ބަދަލުވެދިޔަސް ހިތެއް ބަދަލެއް ނުވެސްވާނޭ،              ޒަމާންވީ ލޯބި...

ތަފްޞީލް

ހެޔޮ ޢަމަލުކުރާ ބަޔަކަށް ވާށެވެ!

ހިތްހެޔޮކަމާ އެކުގައިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުމީ ލާޒިމުކަމެއް،      އޮތްއެއްޗަކުން ޚައިރާތުކޮށް އުޅުމީބުނަން ބޮޑުހެޔޮކަމެއް. ދަހިވެތިކަމުން މުށްބާރުކޮށް އުޅުމުންލިބޭނީ ގެއްލުމެއް،      ދަހިވެތިވުމުން ބަދުގޮތްވުމީ އެކިގޮތްގޮތުން މާގާތްކަމެއް. އެކުވެރިކަމާ ރަޙުމާއެކީ...

ތަފްޞީލް

ބޭކާރުވި ޙަޔާތް!

މުޅިދިރިއުޅުން ތިޔަހެންކަލާ ރުޅިވެރިކަމާ ނުރުހުންވުމުން،      ފަޅިފަޅިވެގެން ހިތްއެބަދެޔޭ ވޭނުންލިބޭ ހިތްދަތިކަމުން. އެކުގައިދެހިތް ގުޅުވައިލިގޮތް ލޯބިންނުލާހިކު ރުހެވިގެން.      އެކުއުޅުމުގައި ހުރިފަރަގަކުން ބަދަލޭމިވީ ދެހިތުގެގުޅުން. ބަރުބާދުވުން މުޅިޒިންދަގީ...

ތަފްޞީލް

މިނޫންގޮތެއް ހަމަ ނެތީބާއޭ!

އެހެންގޮތަކަށް މިކަންކުރެވެން ނެތީބާއޭ ހިތަށްއަރަޔޭ،              އެހެންމަގަކުން ހިލާމިކަމެއް ނުވާނޭހޭ ހިތަށްއަރަޔޭ.ބިދޭސީންގިނަ ގުނަވެޢަދަދުން މިތަންމިވަނީ މިޙާލަތުގައި،              މިދޭސީންކަން ކުރާގޮތަކުން ޔަޤީނޭހަމަ ހިތަށްއަރަޔޭ.ބިދޭސީންނީ ބިދޭސީންކަން އެނގެންޖެހެޔޭ ވަރަށްރަނގަޅަށް.              އެދޭނަގުދުން މުސާރަމަހަށް...

ތަފްޞީލް

އޮނަވިހި މަޢާފު

އޮނަވިހި މަޢާފު އަހަރެންނަށް މަޢާފުކުރާށެވެ. އަހަރެންނަށް ވަނީ ކުށްކުރެވިފައެވެ. އަހަރެންނަށް މަޢާފުކުރާށެވެ. އަހަރެން މިލިޔަނީ ހާސަރެއް ނޫނީ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން މި ލިޔަނީ ޙަޤީޤަތެވެ. އަހަރެން...

ތަފްޞީލް

އެކުވެރިންނޭ

އެކުވެރިންނޭ... ޅެން: ޢަލީ ޒިޔާދު / ލަންދޫ (ޢ.ޒ) އިއްވަމޭ ހެޔޮބަސްތަކެއް ކަނުލާ ނިކަން އަހާށޭ      އިއްވަމުން ނަފުސަށްމަގޭ ހެޔޮބަސްތަކެއް އަހާށޭ    ލިބި މިވާ...

ތަފްޞީލް

ލޮބުވެތި މަންމަ

ލޮބުވެތި މަންމަ ޅެން: ޢަލީ ޒިޔާދު / ލަންދޫ (ޢ.ޒ) މަންމަގެ އަތުން ފިރުމުންތަކެއް، ނޫނީ މަށަށް ލިބިފައި ނުވޭ      މަންމަގެ ލޮލުން ހިތިކަރުނައެއް، ވެއްޓޭކަށެއް...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 3 1 2 3

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.