ޅެން

ހެޔޮ ޢަމަލުކުރާ ބަޔަކަށް ވާށެވެ!

ހިތްހެޔޮކަމާ އެކުގައިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުމީ ލާޒިމުކަމެއް،      އޮތްއެއްޗަކުން ޚައިރާތުކޮށް އުޅުމީބުނަން ބޮޑުހެޔޮކަމެއް. ދަހިވެތިކަމުން މުށްބާރުކޮށް އުޅުމުންލިބޭނީ ގެއްލުމެއް،      ދަހިވެތިވުމުން ބަދުގޮތްވުމީ އެކިގޮތްގޮތުން މާގާތްކަމެއް. އެކުވެރިކަމާ ރަޙުމާއެކީ...

ތަފްޞީލް

ބޭކާރުވި ޙަޔާތް!

މުޅިދިރިއުޅުން ތިޔަހެންކަލާ ރުޅިވެރިކަމާ ނުރުހުންވުމުން،      ފަޅިފަޅިވެގެން ހިތްއެބަދެޔޭ ވޭނުންލިބޭ ހިތްދަތިކަމުން. އެކުގައިދެހިތް ގުޅުވައިލިގޮތް ލޯބިންނުލާހިކު ރުހެވިގެން.      އެކުއުޅުމުގައި ހުރިފަރަގަކުން ބަދަލޭމިވީ ދެހިތުގެގުޅުން. ބަރުބާދުވުން މުޅިޒިންދަގީ...

ތަފްޞީލް

މިނޫންގޮތެއް ހަމަ ނެތީބާއޭ!

އެހެންގޮތަކަށް މިކަންކުރެވެން ނެތީބާއޭ ހިތަށްއަރަޔޭ،              އެހެންމަގަކުން ހިލާމިކަމެއް ނުވާނޭހޭ ހިތަށްއަރަޔޭ.ބިދޭސީންގިނަ ގުނަވެޢަދަދުން މިތަންމިވަނީ މިޙާލަތުގައި،              މިދޭސީންކަން ކުރާގޮތަކުން ޔަޤީނޭހަމަ ހިތަށްއަރަޔޭ.ބިދޭސީންނީ ބިދޭސީންކަން އެނގެންޖެހެޔޭ ވަރަށްރަނގަޅަށް.              އެދޭނަގުދުން މުސާރަމަހަށް...

ތަފްޞީލް

އޮނަވިހި މަޢާފު

އޮނަވިހި މަޢާފު އަހަރެންނަށް މަޢާފުކުރާށެވެ. އަހަރެންނަށް ވަނީ ކުށްކުރެވިފައެވެ. އަހަރެންނަށް މަޢާފުކުރާށެވެ. އަހަރެން މިލިޔަނީ ހާސަރެއް ނޫނީ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން މި ލިޔަނީ ޙަޤީޤަތެވެ. އަހަރެން...

ތަފްޞީލް

އެކުވެރިންނޭ

އެކުވެރިންނޭ... ޅެން: ޢަލީ ޒިޔާދު / ލަންދޫ (ޢ.ޒ) އިއްވަމޭ ހެޔޮބަސްތަކެއް ކަނުލާ ނިކަން އަހާށޭ      އިއްވަމުން ނަފުސަށްމަގޭ ހެޔޮބަސްތަކެއް އަހާށޭ    ލިބި މިވާ...

ތަފްޞީލް

ލޮބުވެތި މަންމަ

ލޮބުވެތި މަންމަ ޅެން: ޢަލީ ޒިޔާދު / ލަންދޫ (ޢ.ޒ) މަންމަގެ އަތުން ފިރުމުންތަކެއް، ނޫނީ މަށަށް ލިބިފައި ނުވޭ      މަންމަގެ ލޮލުން ހިތިކަރުނައެއް، ވެއްޓޭކަށެއް...

ތަފްޞީލް

ހަމަ ބުނެލީ!

ހަމަބުނެލީ! އ . ދ އެކަކުވެސް ނޭދޭނެހޭ؟ އަނެކާ އަކަށް ހެޔޮ މޮޅުގޮތެއް             އެކަކު ނަމަވެސް ހުރުމަކީ އެކަށޭނަކަމެކޭ ހަމަތެދޭ ހީކުރާ ގޮތަކަށް ކަމެއްނުވެ ދިއުމަކީ...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 3 1 2 3

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.