ޖޯކު

ޒަޔާންގެ ޖޯކްތަކުން – އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ދިޔަބޭބެ

އެއްދުވަހަކު މުސްކުޅި ބޭބެއަކު ބޭސްފަރުވާ އަކަށް މާލެދިޔައެވެ. އެބޭބެ މާލެގޮސް ހޮސްޕިޓަލަށް ދާންބޭނުންވިއެވެ. އެކަމަކު އެބޭބެއަކަށް އެކަނިން ދާކަށް ނޭންގެއެވެ. ދެން ކާރަކަށް ގުޅިއެވެ. ވަރަށް ފަސޭހައިންކާރެއްލިބިއްޖެއެވެ....

ތަފްޞީލް

މާމަފޮނުވި ކެރެޓް ޖީންސް ( އަހަންމާކަލޯގެ ޖޯކުފީތާއިން ތަންކޮޅެއް )

އާމިނަތު އޭނަގެ 9 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޖިނާޙް ގޮވައިގެން ދިރިއުޅެނީ ރަށުގައެވެ. ނަމަވެސް އާމިނާތުގެ މަންމަ، ޖިނާޙްގެ މާމަގެ ބަލިހާލަތު ހުންނަގޮތުން ޢާއްމުކޮށް ދިރިއުޅެމުން ގެންދަނީ...

ތަފްޞީލް

އަހަންމާ ކަލޯގެ ޖޯކްފީތާއިން ތަންކޮޅެއް! ( ޕިއްޒާބޯއީ )

ޕިއްޒާ ބޯއީ ވަރަށް ބުރަކޮށް އެކިމީސްމީހުން އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަމުންގެންދާ ވަރުގަދަ ފެކްޓްރީއެކެވެ. މިހުރިހާ އެންމެން މަސައްކަތުގައި ހޭބޮއިނުލައި އުޅޭއިރުވެސް އެތަނުން އެކަކު އެތާ ފެކްޓްރީ...

ތަފްޞީލް

އަހަންމާ ކަލޯގެ ޖޯކްފީތާއިން ތަންކޮޅެއް !

ހެލިކޮޕިޓަރ: ޔުނިވަރ ސިޓީއެއްގެ ޕްރޮފެސަރަކު އެޔުނިވަރ ސިޓީގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އިޝާރާތް ކޮށް ބުނެފިއެވެ. " ހުރިހާ ބޭފުޅުން މި ހެލިކޮޕިޓަރަށް އަރުއްވާ!" ދެން ހުރިހާއެންމެން ހެލިކޮޕިޓަރަށް...

ތަފްޞީލް

އަހަންމާ ކަލޯގެ ޖޯކްފީތާއިން ތަންކޮޅެއް ( ކުލަޓީވީ )

ގޭގައި ހުރި ޓީވީއަކީ އަންޒަމާނު ކަރައަށް ވައިއެރިއިރުގެ ކުރީގެ ބްލެކް އެންޑް ވައިޓް ޓީވީއެކެވެ. ޓީވީ ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ވިސްނުން އަލީގެ އަންހެނުން އަބަދުވެސް ގެންގުޅެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލިބޭ...

ތަފްޞީލް

އަހަންމާކަލޯގެ ޖޯކްފީތާއިން ތަންކޮޅެއް ( ލެޕްޓޮޕެއްގަތުން )

ޒުވާން ފުރައިގެ އަންހެންކުއްޖަކު ލެޕްޓޮޕެއް ގަނެގެން ގެއަށްގޮސް އިރުކޮޅެއް ފަހުން އަނެއްކާ އޭތި ގަންފިހާރައަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. އައިސް ސޭލްސް މަނާއި، ސުވާލުކުރަން ފެށިއެވެ. ކަލޭ މަށަށް ވިއްކީ...

ތަފްޞީލް

އަހަންމާކަލޯގެ ޖޯކްފީތާއިން ތަންކޮޅެއް ….. އަލީގެ ފޮތްގަތުން.

ވަރަށް ބޮޑަށް ވިއްސާރަވެ ވިދާގުގުރި ދުވަހެއްގައި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ބާޒާރު މަތީގައި ފޮތްވިއްކަން ނުކުމެ ހުއްޓެވެ. އޭނާއަކީ ފޮތްވިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެތައް ޒަމާނެއްގެ ތަޖްރިބާ ލިބިހުރި...

ތަފްޞީލް

ދެރައްޓެހިން – އަހަންމާކަލޯގެ ޖޯކުފީތާއިން ތަންކޮޅެއް.

ދެރައްޓެއްސަކު ވަރަށްދުވަސް ކޮށްލައިފާ ބައްދަލުވިއެވެ. ސަލާންގަލާންކޮށް ހާލުއަހުވާލު އޮޅުންފިލުވައި ހަދާލުމަށްފަހު އެކަކު އަނެކެއްގެ ވާހަކަތައް ފެށިއެވެ. ފުރަތަމަ މީހާ: މިހާރުދެން ވަރަށްބޮޑަށް ދަތިވެގެން މީހަކާވެސް އިނދެފިން. ދެވަނަމީހާ:...

ތަފްޞީލް

ޢަލީގެ އިންޓަރވިއު ( އަހަންމާކަލޯގެ ޖޯކްފީތާއިން ތަންކޮޅެއް )

ސޮފްޓްވެއަރ އުފައްދާ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން އިންޓަވިއު އަށް އަލީ ދިޔައެވެ. އިންޓަރވިއު ކުރަން އިނީ ކުންފުނީގެ އިސް އޮފިޝަލެކެވެ. އޮފިޝަލް: އެނގޭތަ؟ މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް؟ ޢަލީ...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 2 1 2

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.