މިހާސް

ހުރިހާ މުބާރާތެއްގެ ފަހުރުވެރި 1 ވަނަ – ބުރަމަސައްކަތް ތަކެއްގެ ނަތީޖާ

އަތޮޅަކަށް ހުޅުވާލައިގެން އަތޮޅެއްގެ ގިނަރަށްތަކަކުން ވާދަކުރަމުން އަންނަ މުބާރާތެއްގެ 1 ވަނަ ކޮންމެ އަހަރަކު ހަމަ އެކަނި އެންމެ ރަށަކުން ހޯދުމަކީ ކުޑަކާމިޔާބީއެއް ނޫނެވެ. އަދި މިއީ...

ތަފްޞީލް

ކީޕަރުންގެ ޢާއިލާގެ އެންމެމޮޅު ކީޕަރ

ނ.އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން މޮޅަތި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެދިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވާއިރު މިއަދުވެސް ނ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކުޅުންތެރިން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ނަންމަޝްޙޫރު ކުލަބުތަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީޓީމްތަކަށްވެސް ކުޅެމުންނެވެ....

ތަފްޞީލް

ބޮޑުކުރާއިރަށް ބޮޑުކުރެވޭ ކުޑަކުރިޔަސް ކުޑަނުކުރެވޭ – ކާޑުގެއަގުތައް

މިއީ ހަމަ އާންމުކަމެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ކޮނމެހެންވެސް ބޭނުންކުރާއެއްޗެހީގެ އަގަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުންބަދަލުގެނައި ނަމަވެސް އާންމުރައްޔިތު މީހާއާއި ހިސާބަށްއެތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތިބޭ ފަރާތްތަކުން (ވިޔަފާރިވެރިން ) އެބަދަލުތައް...

ތަފްޞީލް

މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ވުމަށް އަޚްލާޤު ވަރަށްމުޙިއްމު

ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެކޭ އެއްފަދައިން ފުޓްބޯޅައިގައިވެސް ކާމިޔާބު މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ވުމުގައި އަޙްލާޤު ވަރަށް މުޙިއްމު ދަޢުރެއް އަދާކުރާކަމީ މިއަދު ދުނިޔެ ދައްކާ ހަޤީގަތެވެ. ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މޮޅަތި...

ތަފްޞީލް

ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅައަށް ބޮޑުބަދަލެއް ބޭނުންވެފައި

.އަތޮޅުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ބޮޑު ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނު ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މިފަހަކަށް އައިސް ފެނިގެން ގޮސްފައިމިވަނީ މާބޮޑު އެދެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދިފައި ނުވާ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައެވެ....

ތަފްޞީލް

ދޯނިއެހެލާ ސަރަހައްދަށްވެސް ކުނިއަޅަނީ – މިކަމަށް ހައްލެއް ބޭނުންވޭ

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގިނަރަށްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ލަންދޫއަށްވެސް ހައްލުކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާ އެއްމައްސަލައަކީ ހަމަޔަޤީނުންވެސް ކުނީގެ މައްސަލައެވެ. ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ދުވަސްވަރު ތަފާތު...

ތަފްޞީލް

ޝުކުރުވެރިވުން ޙައްޤު މަސައްކަތެއް

މި ޒަމާނަކީ މުޖުތަމަޢުއަށް ބޭނުންތެރި އަދި މުޖުތަމަޢުއަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައް އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ކުރާފަރާތްތައް މަދު ދުވަސްވަރެއް ނަމަވެސް ނ.ލަންދޫ ކެތި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބުރާޙިމް (ރަމްލާ...

ތަފްޞީލް

ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކުރިމަގާމެދު ވިސްނަންވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނެކޭ އެއްފަދައިން ލަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ރައްޔިތުންނަކީ ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ފުޓްބޯޅައަށް ނުހަނު ސަޕޯރޓްކުރާ ބައެކެވެ. ލަންދޫގެ ރައްޔިތުންދަނީ އަމަލާއި ބަހުން ފިސާރި ރަނގަޅަށް...

ތަފްޞީލް

އޭލެވެލް އެގްޒާމް ޖެނުއަރީއަށް ބަދަލުކުރުން – ދަރިވަރުންނަށް ލިބުނު ނިކަމެތިކަމެއް

މަތީސާނަވީ ކްލާސްތައް ކަމަށްވާ ގްރޭޑް 11 އަދި 12 ގެ ކިޔެވުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ގެންނެވި ބަދަލާއި އެކު ޖެނުއަރީގައި އޭލެވެލް...

ތަފްޞީލް

ލަންދޫޓީމުން ވިސްނާލުން މުހިއްމު ދެތިންކަމެއް

މިއަހަރުގެ ޝިޔާމް- މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ނ.އަތޮޅުގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ވަރުގަދަ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށް ވީހިނދު މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ލަންދޫއެފްސީ...

ތަފްޞީލް

ލަންދޫގައި ކުޅެ ހޮޅުދޫއަށް ލަންދޫ ބަލިކުރެވިފައެއް ނުވޭ

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗުގައި މާދަމާ ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ދެކޮޅަށް ހޮޅުދޫގެ ފުޓްބޯލަޓީމު ނިކުންނަ އިރު މިހާތަނަށް ހޮޅުދޫޓީމަށް ލަންދޫގެ ދަނޑުގައި...

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް ބުރަވަނީ ކޮންޓީމެއްގެ ކޮޅަކަށްބާ !؟؟؟

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓަބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނ.އަތޮޅުން ހަމަ އެކަނި ބައިވެރިވެފައިވާ ދެޓީމުކަމަށްވާ ހޮޅުދޫއާއި ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު މާދަމާ ހަވީރު ކުޅުމަށް ހަމޖެހިފައިވާއިރު...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 4 1 2 4

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.