ދީން

އިސްލާމްދީނުގައި ނަމާދު އެޅުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

އިސްލާމްދީނުގައި ނަމާދު އެޅުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟ އަރަހުށި ހުސްޠާހިރުވަންތަ މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِين(  މާނައީ: ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު...

ތަފްޞީލް

އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުންތަކުން ރިވެތި އަޚްލާޤު ތަރުބިއްޔަތު ކޮށްދެއެވެ.

އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުންތަކުން ރިވެތި އަޚްލާޤު ތަރުބިއްޔަތު ކޮށްދެއެވެ ނަމާދާއި ޒަކާތާއި އަދި ރޯދައާއި އަދި ހައްޖުންވެސް މިކަން ދައްކާދެއެވެ. ނަމާދުން މުންކަރާތާއި ފާޙިޝްކަންތަކުން މިހާ ދުރުކޮށްދެއެވެ. ނަމާދާއި...

ތަފްޞީލް

ރަމަޟާންމަހުގައި ރިވެތި ޚުލުޤުން ޒީނާތްތެރިވުން މުހިންމުވަނީ ކީއްވެ؟

ރަމަޟާންމަހުގައި ރިވެތި ޚުލުޤުން ޒީނާތްތެރިވަމާތޯ! ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ ތަޢުރީފް "އަޚްލާޤް" އަކީ الخُلْقُ ނުވަތަ الخُلُقُ ގެ ޖަމްޢުއެވެ. މާނައަކީ އާދަ ނުވަތަ ޠަބީޢަތެވެ. އިމާމު އަލްޣަޒާލީ...

ތަފްޞީލް

ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ މައްސަރާއި ބައްދަލުކުރާހިނދު

ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ މި މާތް މައްސަރު (ރޯދަމަހާއި) އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކުރާހިނދު އެހުރިހާ ބަރަކާތާއި ސަވާބު ހޯދުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު...

ތަފްޞީލް

އިޢުތިކާފަށް އިނުން

މިއީ ގުރޭޑް 6 ގެ ދަރިވަރުންނަށް އިސްލާމް މާއްދާއިން ގެނެސްދީފައިވާ ފިލާވަޅެކެވެ. މި ފިލާވަޅުގައި ބަލާލައިފައިވާނީ އިޢުތިކާފަށް އިނުމަކީކޮބައިކަމާއި އެކަން ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ ކަމުގެ ދަލީލަށާއި އިޢުތިކާފަށް އިންނަމީހާ...

ތަފްޞީލް

ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރަން ރަށަށް ބަދަލުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރޯދަމަހު މާލޭގައި މިސްކިތުގަ ޖަމާޢަތުގައި ތަރާވީޙް ނަމާދު ނުކުރެވޭނެތީ ތަރާވީސް ކޮށް ޖަމާއަތުގަ ނަމާދު ކުރުމުގެ އުފާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ރަށަށް ބަދަލް ވުމަކީ...

ތަފްޞީލް

ތަރުޖަމާ

ތަރުޖަމާ މި ލިއުމަކީ ލަންދޫއިންފޯގައި ކުރިން ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. އިތުރު ބަދަލަކާއި އެކު މިލިޔުން އަލުން ޕޯސްޓް ކުރުމުގައި މަޤްސަދެއްވެއެވެ. މިދުސްވަރު ގޭގައި ގިނަ ވަގުތުހޭދަ ކުރާއިރު...

ތަފްޞީލް

އަޅުކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މާތްﷲ އެންމެފުރަތަމަ ވާޖިބު ކުރެއްވި އަޅުކަމަކީކޮބާ؟

އެއްވެސް އަޅުކަމަކަށް ދެވިފައިނުވާ މަޤާމެއް އިސްލާމްދީނުގައި ނަމާދަށްދެވިފައިވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ.  ” ދީނުގެ އަޞްލަކީ ނަމާދެވެ. އަދި...

ތަފްޞީލް

ހުކުރު ދުވަހުގެ ބަންގީގެ އަޑުއިވިއްޖެނަމަ، އިޖާބަ ދިނުމަކީ ވާޖިބެއް!

ހުކުރު ނަމާދު ވާޖިބުވާ މީހަކަށް، ހުކުރު ދުވަހުގެ ބަންގީގެ އަޑުއިވިއްޖެނަމަ، ބަންގިއަށް އިޖާބަ ދިނުމަކީ ވާޖިބު ވެގެންވާކަމެކެވެ. އެބަހީ ހުކުރު ދުވަހުގެ އެޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. އަދި...

ތަފްޞީލް

ނަމާދުގައި ހުންނައިރު ތަފާތު ޚިޔާލުތައް އައިސް ތިބާ ވަށާލާ ހެއްޔެވެ؟ މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ.

ނަމާދުގައި ހުންނައިރު ތަފާތު ޚިޔާލުތައް އައިސް ތިބާ ވަށާލާ ހެއްޔެވެ؟ ދުނިޔަވީ ތަފާތު ކަންކަމަށް ވިސްނުން ގޮސް އެކަމުގެ ތެރޭގައި ނަމާދުގައި ހުރެވޭ ގޮތްވޭ ހެއްޔެވެ؟ ގިނަފަހަރަށް...

ތަފްޞީލް

ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަ އެނގޭތަ؟

ފަތިސްނަމާދުގެ އިހުސުންނަތަކީ ވަރަށްމަތިވެރި ދަރުމައާއި ޘަވާބު އެ ދެ ރަކުޢަތުގައި ހިމެނިގެންވާ ދެ ސުންނަތް ނަމާދެކެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަރުހުން ރިވާ ވެގެންވެއެވެ: عَنْ...

ތަފްޞީލް

މި ސަރުކާރުން އިސްލާމްދީން ދިފާޢުކޮށް ނަގަހައްޓާނެ – އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއޮތް މަތިވެރިވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ދިފާޢުކޮށް މިސަރުކާރުން ނަގަހައްޓާއި ދަމަހައްޓާނެ ކަމުގައި މިސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައި...

ތަފްޞީލް

އަނބިންނަށް އޯގާތެރިވުން- ރަސޫލާގެ މާތް ނަމޫނާ

ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ޢުލުވާން    މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް ފިރިން އެމީހުންގެ އަނބިންނަށް އެކަށީގެންނުވާވަރަށް ބާރުފޯރުވާ، އެމީހުންގެ މައްޗަށް ނުފޫޒުފޯރުވައި އަމިއްލަ އެދުން އިސްކުރާތަން ފެންނަނީ މަދެއްކޮށެއްނޫނެވެ. މިދެންނެވީ...

ތަފްޞީލް

ވިސްނާލަމާ!

    ތެދުވެރިކަމަކީ ދޮގު ނެހެދުމުގެ އިދިކޮޅެވެ. ތެދުވެރިކަން ބިނާވެގެން އަންނަނީ އިންސާނާގެ އީމާންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން އީމާންތެރިކަން ކުޑަވެއްޖެ މީހަކަށް ދޮގެއް ހަދާލުމަކީ މާބޮޑު ކަމަކަށް ނުވެދާނެއެވެ....

ތަފްޞީލް

އެންމެފަހުގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲޢަލައިހި ވަސައްލަމް

ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ޒައިދު ކީރިތި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތު ދުށް އެންމެ މާތް ޝަހްސިއްޔަތު ކަމަށާއި ދީނީގޮތުންނާއި ދުނިޔަވީ ހަމަތަކާ ދިރިއުޅުމުގެ މުއާމަލާތުގެ...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 20 1 2 20

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.