ކުޅިވަރު

ބާސާގެ ކޯޗު، މަޤާމުން ވަކިކޮށް އެކަން މިއަދު އިޢުލާނުކުރަނީ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީހުގައި ކުއާޓާރފައިނަލް މެޗެއްގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސްޓީމެއް ބަލިވެފައިނުވާވަރުގެ ލަދުވެތި ތަފާތު ބޮޑުނަތީޖާއަކުން ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން ބަލިވެ މުބާރާތުން ކަޓާފައިވާ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ކީކީ...

ތަފްޞީލް

ލުކަކޫ އާއި ފެނާންޑޭސްގެ ގޯލުތަކާއިއެކު އިންޓާރ އާއި މެންޔޫ ސެމީއަށް

މުޅި ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާތެރި ބައްޔާގުޅިގެން  ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ހުރިހާ މެޗެއް ސެންޓްރަލައިޒްކޮށް އެއް ސަރަހައްދެއްގައި މިނި ޓޯނަމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ...

ތަފްޞީލް

ރޮނަލްޑޯގެ ޔުވެންޓާސް މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ކުރިއަށްދާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސްލީގު ދެވަނަ ބުރުރުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ކުރިސްޓިއާނޯ ރޮނަލްޑޯގެ އިޓަލީގެ ޔުވޭންޓަސް އާއި ފްރާންސްގެ ލިޔޯން...

ތަފްޞީލް

ތާރީޚީ ފޯރިގަދަ ފައިނަލުން މޮޅުވެ އެފްސީ ހަތްކަ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މިއަހަރުގެ އުފާވެރި އަލްޙާ ޢީދާއި ދިމާކޮށް ނ.ލަންދޫގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވުނު ވެޓަރަންސްކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެއްވެސް ޓީމެއްގެ އަތުން ބަލިނުވެ އެފްސީ ހަތްކައިން ހޯދާފިއެވެ....

ތަފްޞީލް

ފުރަތަމަ ވެޓަރަންސް ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ހަތްކަ އާއި ގުންބަރު

ނ.ލަންދޫގެ ތާރީހްގައި އެރަށުގައި ބޭއްވޭ އެންމެފުރަތަމަ ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އެފްސީ ހައްކަ އާއި ގުންބަރު ސްޕޯރޓްސް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ. ލަންދޫގެ އުމުރުން 35 އަހަރުން...

ތަފްޞީލް

ލަންދޫ ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް – ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ އެއްވެސްޓީމެއް އަދި ނޭނގެ

މި އުފާވެރި އަލްޙާޢީދާއި ދިމާކޮށް ނ.ލަންދޫގެ 35 އަހަރުންމަތީގެ މީހުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ލަންދޫގައި ކުރިއަށްދާ  ވެޓަރަންސް ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ މެޗުތައް ނިމުނުއިރު...

ތަފްޞީލް

ލަންދޫގައި ވެޓަރަންސްކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ނ.ލަންދޫގައި 35 އަހަރުން މަތީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ. މިގޮތުން މި މުބާރާތުގެ ލޯންޗިންގ ސެރަމަނީ ވަނީ މިރޭ...

ތަފްޞީލް

ޑީޑް ހޮލިޑޭ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ސެވަން ސްޓާރ ހޯދައިފި

މިއަހަރުގެ ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް ނ.ލަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "އަންޑަރ ނައިންޓީން ޑީޑް ހޮލިޑޭ ކަޕް 2019" ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ސެވަންސްޓަރ ހޯދައިފިއެވެ. ސެވަންސްޓަރ ޗެމްޕިއަންކަން...

ތަފްޞީލް

އާއްކޮގެ މޮޅުހުނަރުން ސަލްގާޑޯގެ އެކަޑަމީއަށް

ނ.ލަންދޫއަށް އުފަން މުހައްމަދު އައިހަމް އިބުރާޙިމް (އާއްކޮ) ގެ ކިބައިގައި ހުރި ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ އެތަށް ބަޔަކަށް އެނގި އެވާހަކަ ދައްކާތާ...

ތަފްޞީލް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އުވާލުމަށްފަހު ޖަޒީރާ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ބާއްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުން ތަޢާރަފު ކުރެއްވި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އުވާލުމަށްފަހު "ޖަޒީރާ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް"ގެ ނަމުގައި ހޯމް އެންޑް އަވޭ ލީގެއް ތައާރަފްކުރަން...

ތަފްޞީލް

ގިނަބަޔަކު ހީކުރިގޮތާ ޚިލާފަށް ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމް މެސީއަށް

ގިނަބަޔަކު ހީކުރި ގޮތާއި ޚިލާފަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ކަމަށްވާ ފީފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ ނުވަތަ ދަ ބެސްޓް...

ތަފްޞީލް

ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ އާއި މާފަރު ސުކޫލުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗްތަކެއް ކުޅެފި.

ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ  އާއި  މާފަރު ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗްތަކެއް އިއްޔެ ކުޅެފިއެވެ.  ނ. މާފަރުގައި އިއްޔެ ވަނީ ފުޓްބޯޅަ 2 މެޗާއި...

ތަފްޞީލް

އަޝްފާޤަކީ ހީރޯއެއް ، ޤައުމީޓީމުން ޖާގަދޭން ޖެހޭ – ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

އަޝްފާޤަކީ ހީރޯއެއް ކަމަށާއި ޤައުމީޓީމުން އޭނައަށް ޖާގަދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަދި މިހާރު މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖްލިސް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް...

ތަފްޞީލް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް 2023 ވަނައަހަރު އޮންނާނީ ރާއްޖޭގައި

2023 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ހޯސްޓް ކުރުމުގެ ބިޑް ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާތީ އެ މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ....

ތަފްޞީލް

ޤައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމަށް ރައީސް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް، އައިއޯއައިޖީގައި ވާދަކޮށް ޤައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމް ގޯލްޑް މެޑަލް ކާމިޔާބު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ޓީމްގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށާއި، އޮފިޝަލުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

ތަފްޞީލް

6 ވަނަފަހަރަށް ތަށިކާމިޔާބުކޮށް، ޔޫރަޕްގެ ރަސްކަމަށް އަނެއްކާވެސް ލިވަޕޫލް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި 6 ވަނަ ފަހަރަށް އުފުލާލައި ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ރަސްކަމަށް އަނެއްކާވެސް ލިވަޕޫލް އަރާއި ހަމަޖެހިލައިފިއެވެ. މިރޭ ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 31 1 2 31

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.