ސިއްޙަތު

ކަކުލުގައި ރިއްސާނަމަ މިއޮތީ މުޖައްރިބު ފަރުވާއެއް!

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހެދި ދާއިމީ ބައްޔަކަށް ކަކުލުގައި ރިއްސުން ވެފައިވާ ގިނަބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވާކަމީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެކެވެ. އެފަދަ ބޭފުޅުންގެ އިޙްސާސްތަކަކީ އެފަދަ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މީހަކަށްނޫނީ...

ތަފްޞީލް

ބަނޑު ހިކޭނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މިއޮތީ!

ބައެއް މީހުންނަކީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބަނޑު ހިކިފައި ބޮޑުކަމުދާން އުނދަގޫވެ އެކަމުގައި ދަތިތަކެއް ތަޙައްމަލު ކުރަންޖެހިފައިވާ މީހުންނެވެ. މިކަން ދިމާވަނީ ހަމައެކަނި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް އެކަންޏެއްނޫނެވެ. އެންމެ...

ތަފްޞީލް

ހަކުރުބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް ފާގަވަރެއް ނެތް!

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަބަޔަކު އެބައްޔެއްގެ ވޭން ތަޙައްމަލު ކުރަންޖެހިފައިވާ ހަކުރުބަލި ނުވަތަ ޑައިބެޓީސް ބަލި ޖެހެނީ ލޭގައި ހުންނަ ހަކުރުގެ މާއްދާ މާބޮޑަށް މަތިވުމުންނެވެ. މިގޮތަށް...

ތަފްޞީލް

ކެރެޓް ޖޫސް – މީ އަޖައިބެއްކަހަލަ ބުއިމެއް!

ކެރެޓްޖޫހަކީ އަޖައިބެއްކަހަލަ ބުއިމެކޭ ދަންނަވަން ޖެހެނީ އޭގެން ލިބޭފައިދާ ނުހަނު ގިނަކަމުނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ކެރެޓު ޖޫސް ތައްޔާރު ކޮށްލުމަކީ ވަރަށްވެސް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ހަމައެހައިމެ ވަގުތުވެސް ސަލާމަތް...

ތަފްޞީލް

ކޮންމެދުވަހަކު ކަރާކާނަމަ ބަރުދަން ލުއިވާކަން އެނގޭތަ؟

ޒަމާނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާގުޅިގެން އިންސާނުންގެ ދުވަހުގެ ކާނާއަށްވެސް މިވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. ސަރުބީއާއި، ފެޓްސް ގިނައިން އެކުލެވޭ ކާނާ ކޮންމެދުވަހެއްގެ ކެއުމުގައި ނޭންގިނަމަވެސް ބޭނުންކުރެވުމުންދާތީ ހީނުކުރެވޭހާ...

ތަފްޞީލް

ކޮންމެދުވަހަކު ކުޑައިރުކޮޅަކު ދުވެލުމުން ހީވެސްނުކުރާހާ ފައިދާ ލިބޭ!

އާދަވެގެން ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ކުޑަވަގުތުކޮޅަކު ( ގާތްގަޑަކަށް 10 ވަރަކަށް މިނިޓް ) ދުވެލުމުން މީހާގެ ސިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކޮށްދޭ ކަމަށް ސިއްހީ ލަފާދޭ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ. ޔުނިވާސިޓީ...

ތަފްޞީލް

ޢާއްމުކޮށް ކޮފީ ބޯ މީހުންގެ ބަރުދަން ލުއިވޭ ، އަދި ބަލިތަކުން ދުރުކޮށްދޭ

ކޮފީ އަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ކަމުދާ ބުއިމެކެވެ. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ކަޅުކޮފީއަށް ދެވި ހިފައިފިނަމަ އެއިން ދުރުވުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއްކަމަށް ގިނަމީހުން ބުނެއެވެ....

ތަފްޞީލް

ބޮލުން ފަތްފޭބުމަށް އޮތް އެންމެ ސަޅި ފަރުވާ – އަމިއްލަ ތަޖްރިބާ

ބޮލުން އިސްތަށިފޭބުމަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ދިމާވެފައިވާ އާންމު މައްސަލައެކެވެ. އިސްތަށިފޭބުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެކި ކަންކަން ކުރެވިދާނެ އެވެ. ބައެއް މީހުންދަނީ އެކިއެކި ތަޖްރިބާ ކުރަމުންނެވެ. މި މައްސަލައަށް...

ތަފްޞީލް

ގޭހުގެ މައްސަލަ ދިމާވާނަމަ މިއީ ރަނގަޅު ޙައްލެއް!

ބައެއްމީހުންނަކީ ގޭސްޓްރިކް ގެ މައްސަލަ ދިމާވެ އެކަމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި އުޅެން އުނދަގޫވާ ހިސާބަށް ގޮސްފައި ތިބޭ މީހުންނެވެ. ޑޮކްޓަރީ ފަރުވާއަކުންވެސް މިކަމަކަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ލިބެނީ...

ތަފްޞީލް

ފުރަގަސްފަރާތުބަލި ( ޕައިލްސް ) ހުރޭތަ؟ އެންމެ 3 ދުވަހުން މުޅިންފަސޭހަވޭ!

ފުރަގަސްފަރާތުބަލި ނުވަތަ ޕައިލްސް މައްސަލައަކީ މިހާރު ވަރަށް ޢާއްމު ބައްޔެކެވެ. ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މިކަމުގެ އުނދަގޫ ޒުވާނުންނާއި، ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ތަޙައްމަލު ކުރިޔަސް މަދުމަދުން ނަމަވެސް...

ތަފްޞީލް

ލޯ ކައިރި ކަޅުވޭތަ؟ ދެދުވަސްތެރޭ ފިލުވާލެވޭނެ ފަރުވާއެއް!

ލޯ ކައިރި ކަޅުވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް އަންހެންކުދިންގެ ލޯ ކައިރި ކަޅުވާލެއް ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ލޯކައިރި ކަޅުވާން ދިމާވާ ބައިވަރު...

ތަފްޞީލް

ކަސްރަތު ނުކޮށްވެސް ބަނޑު ހިނދޭނެ، ޔަޤީން!

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ވަގުތުވެސް ބޭނުންވާނެކަމެކެވެ. ކޮންމެ 24 ގަޑިއިރަކުން މަދުވެގެން ގަޑިއެއްހާއިރު ހުއްޓައިނުލައި ކަސްރަތު ކުރިޔަސް އެދެވޭ ބަދަލެއް ނާންނަވާހަކައަކީ ޢާއްމު ވާހަކައެކެވެ. އަދި އަމުދުން ބަނޑު...

ތަފްޞީލް

ހަފްތާއަކުން ތައިރޮއިޑް ރަނގަޅުކޮށްލުމަށް – ކޮތަނބިރި ފެން

މިހާރު މިޒަމާނުގައި ތަފާތު ގޮތްއެނގޭ ބަލިތަކާއި، ގޮތްނޭންގޭ ބަލިތައް ފެތުރެމުން ދާއިރު އެންމެ ޢާއްމު އެއްބައްޔަކީ ނުވަތަ ވަރަށް ގިނަބަޔަކު އެކަމެއްގައި ވޭންތައް ތަޙައްމަލު ކުރަންޖެހިފައިވާ އެއްކަމަކީ...

ތަފްޞީލް

އާދަކޮށް ދުވާލަކު 12 އާމަންޑް ކާނަމަ …… ހާދަފިޓްވާނޭ!

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އާދަވެގެން މަދުވެގެން 12 އާމަންޑް ކާމީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ހާދަފިޓްވާނޭ ބުނަނީ މިކަން ތަޖްރިބާކޮށް އަދި ސިއްހީ ލަފާދޭ ބޭފުޅުންގެ އިރުޝާދާ އެކުގައެވެ. އެހެނީ އާމަންޑަކީ...

ތަފްޞީލް

ބަރުދަން ލުއިކޮށްލާ ވަރަށް ފިޓުކޮށް ހުންނަން ބޭނުންތަ ؟

ބަރުދަން ލުއިކޮށްލުމާއިއެކު އަބަދުވެސް ވަރަށް ފިޓުކޮށް ހުރުމަކީ އަދުގެ ޒުވާން އަންހެން ކުދިންނާއި އަދި ފިރިހެންކުދިންވެސް ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެތަކެއް ކަންކަމެއް...

ތަފްޞީލް

ފައިފަޅައިގެން ދޭތަ ؟ މިއޮތީ ހައްލު ލިބިފައި!

ފައިގެ ފުންނާބު ފަޅައިގެން ދިއުމުގެ މައްސަލައަށް ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރިން އެންމެ މޮޅުގޮތަކީ ފައި ފަޅައިގެން ދިއުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުންނޫންތޯއެވެ. އެކަމަށް...

ތަފްޞީލް

މޫނުގެ ހަންގަނޑު ރީތިކޮށްބެހެއްޓުމަށް ހިތިފަތް ވަރެއްނެތް

މޫނުގެ ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ތަފާތުވައްތަރުތަކުގެ ކްރީމްތައް އުނގުޅުމާއި، ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކަށް ބަދަލުގެނައުންފަދަ ކަންކަމަކީ މިއަދު ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފުދޭވަރަކަށް ގިނައިން ކުރެވެމުންދާ ކަންކަމެވެ. މިފަދަ...

ތަފްޞީލް

އެންމެ 2 ދުވަހުން 5 ޕައުންޑް ލުއިކޮށްލާ އަވަސް ޑައިޓެއް!

ފަހުގެ ހޯދުންތަކުން އެނގޭގޮތުގައި މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް އިތުރުވަމުން ދަނީ އެއްވެސް ބަލާލުމެއް ނެތި މީރުހާ އެއްޗެއް ވަކިގޮތެއް ނުބަލާ ކެއުމުގެ ސަބަބުން...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 3 1 2 3

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.