މީހުން

ކުއްލިއަކަށް މޮޅެތިބަސް ބުނެލަން މޮޅު ނަދިމްބެ

މީހުންގެ ސަމާލްކަން ކުއްލިއަކަށް ދަމައިގަނެ އަނެކުންނަށް ސިހުންގެނުވާ ކަހަލަ މޮޅަތިބަސްތައް ކުއްލިއަކަށް ބުނެލުމަކީ ވަރަށް މަދުމީހަކަށް މެނުވީލިބިފައިވާ ހުނަރެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ނ.ލަންދޫ އުފާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު...

ތަފްޞީލް

ކީޕަރުންގެ ޢާއިލާގެ އެންމެމޮޅު ކީޕަރ

ނ.އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން މޮޅަތި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެދިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވާއިރު މިއަދުވެސް ނ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކުޅުންތެރިން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ނަންމަޝްޙޫރު ކުލަބުތަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީޓީމްތަކަށްވެސް ކުޅެމުންނެވެ....

ތަފްޞީލް

ކުޑަތުއްތުބޭ – ޤައުމީ އިނާމުގެ އުންމީދުގައި

މިހާތަނަށް ތަފާތު މަޢުޟޫޢުތަކަށް ހާހަކަށްވުރެ ގިނަޅެން ހައްދަވާފައިވާ ނ.އަތޮޅުގެ އިތުރުން މުޅިރާއްޖެއަށް މަޝްޙޫރު ނ.މަނަދޫ ސިލްވާރ ބީޗް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު އާދަމް (ކުޑަތުއްތުބޭ)ގެ ހުރިހާވެސް އުއްމީދަކީ ޅެންވެރިކަމުގެ...

ތަފްޞީލް

އެންމެއަލިގަދަ ތަރި ޖޫނިއަރ އަށް މާފަރު ރައްޔިތުން ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފި.

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ( ޕީއެސްއެމް ) އިން މިއަހަރު ގެނެސްދިން މަޝްހޫރު ޤުރްއާން މުބާރާތް "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި ޖޫނިއަރ"ގެ ފަޚްރުވެރި އެއްވަނަ މަޤާމް...

ތަފްޞީލް

ނުކުޅެދުންތެރި ނަމަވެސް އަޒުމް ވަރުގަދަ ހަބީ

އުފެދުމުގައިވެސް ފެނުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ ނ.ލަންދޫ ގުލްބަކާގޭ އަލްފާޟިލާ ޙަބީބާ ދާއޫދު (ހަބީ ) ފާހަގަ ކުރެވެނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި އެކުގައިވެސް ހަބީ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ގަދައަޅާ މަސައްކަތް...

ތަފްޞީލް

ލަންދޫ ފަޙްރުވެރިކޮށްދޭ ރޫމް ބޯއީ

ރިސޯރޓް ލައިފަކީ މިއަދު ލަންދޫގެ ގިނަ ޒުވާނުން ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ގެންދާ އެއްދާއިރާއެވެ. އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި މިދާޢިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ލަންދޫގެ ޒުވާނުންނަކީ ހަމަ އެކަނި ލޯންޗު ޝެކްޝަންގައި...

ތަފްޞީލް

ތުއްތުކުދިންގެ ޝީނީ އާންޓީ

ތުއްތުކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމަކީ ބުރަބޮޑު މަސައްކަތަކަށް ވެފައި ، އެމަސައްކަތުގައި ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ އިތުރުން މުޖުތަމައުގެ އިތުބާރާއި ލޯބި ހޯދުމަކީ ކުޑަކަމެއް ނޫނެވެ. ނ.ލަންދޫ ސްކޫލުގެ...

ތަފްޞީލް

ލަންދޫގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކުޅުންހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީޙުގައި މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަކުޅުންތެރިޔާ ނ.ލަންދޫ ރޮއިޓާސް އަލްފާޟިލްޔޫސުފް ޢަބުދުއްރަޙީމް (ޔޫއްޓޭ) ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންހުއްޓާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ހަޔާތުގައިމިހާތަނަށް ނިންމަން ޖެހުނު އެންމެ...

ތަފްޞީލް

ހައްވަދައިތަގެ ހިތްވަރުން ހިތްވަރު ލިބިގަންނަމާ

ކުއްލިއަކަށް އިނާމްތައް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް އިޢުލާންކުރަން ހުރި ދަރިވަރުގެ އަޑާއި ، ރާގު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ފުރިބާރުވެފައިވާ މާލަމުގައި ތިބި އެންމެހާ ބޭފުޅުން ވަކިކާމިޔާބެއް ހާސިލްކުރެއްވި ފަރާތެއްގެ ޝަރަފުގައިކޮޅަށް...

ތަފްޞީލް

ލަންދޫގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން ޤުރްއާނަށް ހޭލައްވާލަދިން އުސްތާޒު…..

މިއަދު ނ.ލަންދޫގައި މިވަނީ ޤުރްއާން ކިޔަވަން މޮޅު އެތައް ކުދިންނެއް އުފެދިފައެވެ. ޤުރްއާނުގެ ރޮނގުން ލަންދޫއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭނެ ޤާބިލް، ހުނަރުވެރި އެތައް ކުދިންނެއް މިވަނީ އުފެދެން ފަށާފައެވެ....

ތަފްޞީލް

ޖެހިލުންކުޑަ އައްޔަ

މަސައްކަތުގެ ދާޢިރާގައި ގޮންޖެހުން ގިނަ ދުވަސްވަރެއްގައި އަދި އަމުދުން ލަންދޫކަހަލަ ކުޑަ އާބާދީއެއް އޮތް ރަށެއްގައިގައި ފުދޭވަރެއްގެ ރަނގަޅު އިންވެސްޓަމަންޓަކާއި އެކު އެލުމިނިޔަމް ދޮރާއި ދޮރުފަތް ޖަހާ...

ތަފްޞީލް

ލަންދޫގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ މަޤްބޫލް ޒުވާނާ – ޢަބުދުﷲ އިބުރާހިމް (ޒީރޯ)

ލަންދޫގެ ކުދިބޮޑު އެންމެންގެ ގާތުގައި ލަންދޫގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ޒުވާނާއަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފިނަމަ ގިނަބައެއްގެ ޖަވާބަކަށް ވާނީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެ ޒުވާނާއަކީ ނ.ލަންދޫ މާއިރާ...

ތަފްޞީލް

އަތޮޅުގެ އެންމެހާ ޒުވާނުންގެ – ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިޔާ

ނ.އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ބަލާލިކަމުގައިވިޔަސް އެރަށެއްގެ ޒުވާނުންގެ އެންމެ ފަރިތަ އެ ޒުވާނުންގެ އެންމެ މަޤްބޫލް ނަމަކަށް ވެގެންދާނީ ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ ފިހާރައެއްކަމަށްވާ "ނިއުވިއު" މިނަންކަން ޔަޤީނެވެ....

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 2 1 2

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.