ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ރާއްޖެއިން އިތުރު 37 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 37 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ހާމަކުރެއްވިގޮތުގައި ހޯމަދުވަހުގެ 18:00އިން ފެށިގެން އަންގާރަދުވަހުގެ 18:00އާ ހަމައަށް އަލަށް...

ތަފްޞީލް

ފިޔަވަތީގައި އޮންލައިން ކްލާސްތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ދިރާގުން ގާއިމުކޮށްދީފި.

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު "ފިޔަވަތި"ގައި ދިރާގުން އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދީ، އޮންލައިން ކްލާސްތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު 4 ކްލާސްރޫމް ގައި ގާއިމުކޮށްދީފިއެވެ. މީގެ...

ތަފްޞީލް

ސިޔާސީ ޕާޓީޓަކުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވަކި ބަޔަކު ޕްރެޝަރކޮށްގެން ކުރާކަމެއް ނޫން – ޝަރީފް

ސިޔާސީ ޕާޓީޓަކުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވަކި ބަޔަކު ޕްރެޝަރކޮށްގެން ކުރާ މަސައްކަތެއް ނޫންކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝަރީފް މިފަދައިން...

ތަފްޞީލް

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް އިންޑިޔާގެ އެހީގައި ކުރިއަށްގެންދަނީ

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އިންޑިޔާ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިޔާގެ ސަފީރާއެކު ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޝްވަރާ...

ތަފްޞީލް

‏ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ޙައްގަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަކީ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެއް – ރައީސް

މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ޙައްގަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަކީ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ނަމުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަގްސަދަކީވެސް އެ ހައްޤު...

ތަފްޞީލް

ރާއްޖެއިން އިތުރު 53 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން މިއަދު އިތުރު 53 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 18:00 އިން ފެށިގެން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި...

ތަފްޞީލް

ރައީސްގެ ތަހުނިޔާ ފަތުރުވެރިންނަށް ފޮނުއްވައިފި

https://twitter.com/ibusolih/status/1310147426443956224 ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ކޮވިޑް-19އާއެކު ދިމާވި ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މިދަނޑިވަޅުގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ...

ތަފްޞީލް

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނެވި ޑރ.އަޙްމަދު ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ދައުވާއަކީ ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ...

ތަފްޞީލް

އިތުރު 75 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމުލަ ޢަދަދު ދިހަހާހުން މައްޗަށް އަރައިފި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް އިތިރު 75 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޕޮޒިޓިވި މީހުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު 10،000އިން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓްކެޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ޢާންމުކޮށްފައިވާގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ...

ތަފްޞީލް

ބްރޯޑްކޮމް އާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަނާއި، އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. މިއީ ނޫސްވެރިކަމާއި، ހިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ...

ތަފްޞީލް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 54 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 54 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 18:00 އިން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 18:00...

ތަފްޞީލް

ހުޅުމާލޭ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ތަރައްޤީކުރަމުންދާ 7000 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީން ފަށައިފިއެވެ. އެކަމަށްޓަކާ މިއަދު ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި...

ތަފްޞީލް

މިއަދުވެސް 67 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މިއަދުވެސް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް 67 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 18:00އިން ފެށިގެން ބުދަދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި...

ތަފްޞީލް

މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

މިރޭ މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ. ފުލުހުންވެސް ވަނީ އެކަންކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޠައިބާ މިސްކިތް ކައިރިން ހަމަލާދީފައިވަނީ ވިޔަފާރި ވެރިއަކަށެވެ....

ތަފްޞީލް

ތިންވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް އަންނަ މަހުފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފަހު ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް އޮކްޓޫބަރު 5 ގައި ފަށާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވައި މަޖިލިސް ޢިދާރާއިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 254 1 2 254

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.