ޓެކްނޮލޮޖީ

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ – އޮގަސްޓް 5 ގައި ރިލީޒްކުރަނީ

ސްމާޓްފޯނު އުފެއްދުމުގައި ދެވަނައެއްނެތް ސެމްސަންގ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ އޮގަސްޓް 5 ގައި ރިލީޒް ކުރާނެކަމަށް މިފަދަ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ބޮޑެތި ސައިޓްތަކުން...

ތަފްޞީލް

ޖެނުއަރީ 1 ން ފެށިގެން ބައެއް ފޯނުތަކުގައި ވަޓްސްއަޕް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ

އަންނައަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން ބައެއް ސްމާޓް ފޯނުތަކުގައި ވަޓްސްއަޕް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަމަށް ވަޓްސްއަޕްގެ އޮފިޝަލް ސަޕޯޓް ޕޭޖުން ބުނެފިއެވެ. އެޕޭޖްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން...

ތަފްޞީލް

2019 ގައި ނެރުނު އެންމެ ބެސްޓް ފޯނަކަށް މިވީ އައިފޯން 11 ޕްރޯ

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވާދަވެރި ސްމާޓްފޯނު ކުންފުނިތަކުން ތަފާތު މޮޑެލްތަކުގެ ފޯނުތައް މާކެޓް ކޮށް ނެރޭއިރު ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލްކަން ލިބެނީ އޭގެތެރެއިން މަދު ފޯނުތަކަކަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ...

ތަފްޞީލް

ޕްރައިވެޓް އިންސްޓަގްރާމް ޕޯސްޓްތައް ތިޔަ ހީކުރާހާ ޕްރައިވެޓެއް ނޫން

ބައެއްމީހުން އެމީހުންގެ ފޮޓޯތަކާއި، ވީޑިއޯތައް އިންސްޓަގްރާމަށް ޕޯސްޓްކުރަނީ ޕްރައިވެޓް ޕޯސްޓްގެ ގޮތުގައެވެ. ބޭނުމަކީ ތިމާއިތުބާރުކުރާ ވަކިބަޔަކަށް ނޫނީ އެޕޯސްޓްތައް ނުދެއްކުމާއި، އެހެން ބަޔަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ޝެއަރ...

ތަފްޞީލް

އެންޑްރޮއިޑް މާކެޓްގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބާރުގަދަ ފޯނު – ގެލެކްސީ ނޯޓް 10

މިއަހަރު ބާޒާރަށް މިހާތަނަށް ނެރުނު ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންޑްރޮއިޑް މާކެޓްގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބާރުގަދަ ފޯނަކީ ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 10 ކަމަށް ބުނުމަކީ މުޅީންދޮގަކަށް ވާނެހެނެއް...

ތަފްޞީލް

ޑާކް މޯޑް އަކީ ކޮބާ؟ އޭގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުމާއ، ފައިދާ އެނގޭތަ؟

މިހާރުގެ ސްމާޓްފޯނުތަކާއި، ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ވިންޑޯސްގައި އެންމެބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާ އެއްފީޗަރ އަކީ ޑާކްމޯޑެވެ. ޑާކްމޯޑް ތަޢާރަފްކުރިތާ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގާތްގަޑަކަށް ހުރިހާ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް...

ތަފްޞީލް

ގޫގުލް ޑިކްޝަނަރީ ، ވަރަށް ސަޅި (އެކްސްޓެންޝަން) އެއް!

ތަފާތު ބާވަތްބާވަތުގެ އިންޓަރނެޓް ބްރައުޒާތައް ފަސޭހަކަމާއެކު އޮންލައިންކޮށް ހިލޭ ލިބެންހުރެއެވެ. އެކިމީހުން ބޭނުންކުރާނީ އެކި ބްރައުޒާއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަބަޔަކު އަދިވެސް މައިކްރޯސްފްޓްގެ ބްރައުޒާ ބޭނުންކުރިނަމަވެސް އެންމެގިނަ...

ތަފްޞީލް

ވާވޭގެ އާ އޯއެސް “ހޮންގމެންގ” އެންޑްރޮއިޑަށްވުރެ މާބޮޑަށްވެސް ހަލުވިވާނެ!

ވާވޭގެ އާ އޯއެސް "ހޮންގމެންގ" އެންޑްރޮއިޑަށްވުރެ މާބޮޑަށްވެސް ހަލުވިވާނެކަމަށް ވާވޭއިން ބުނެފިއެވެ. އެމެރިކާއަށް ނުރައްކާވާކަމަށްބުނެ ވާވޭއާއެކު އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކުން ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތައް ކުރުން މަނާކުރުމުން ވާވޭއިން ދެން...

ތަފްޞީލް

2019 ގައި ނެރުނު ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެބެސްޓް ކެމެރާ ހުރި ފޯނުތައް

ބައިވަރު ވައްތަރު ވައްތަރުގެ ފޯނުތައް ބާޒާރުގައި އެކި އަގުތަކުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބެން ހުންނައިރު އެކިމީހުން ފޯނުގަންނާނީ އެކި ބޭނުމަށް ވިސްނާފައެވެ. ބައެއް މީހުން ބިޒްނަސްގެ ތެރޭގައި އުޅޭއިރު...

ތަފްޞީލް

އެމެރިކާގެ ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން ވާވޭ މާޔޫސް ކޮށްލައިފި

ސްމާޓް ފޯނު އުފެއްދުމުގައި ދުނިޔޭގެ ލީޑިން ކުންފުނީގެ މަޤާމަށް އެރުމަށް ފައިވިއްދަމުން އަންނަ ޗައިނާގެ ކުންފުނި ، ވާދަވެރި ވާވޭއާއި މެދު އެމެރިކާއިން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން...

ތަފްޞީލް

ސެމްސަންގްގެ ފުރަތަމަ ފަށްޖަހާލެވޭ ފޯނު، “ގެލެކްސީ ފޯލްޑް” އަށް ޕްރީ އޯޑަރ ހުޅުވާލައިފި

މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި ސެމްސަންގުން ނެރުނު އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ފަށްޖަހާލެވޭ ފޯނު ، ގެލެކްސީ ފޯލްޑްއަށް ޕްރީ އޯޑަރކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ސެމްސަންގުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހު ލޯންޗުކުރި...

ތަފްޞީލް

40 މެގަޕިކްސެލް ކެމެރާއާއިއެކު ވާވޭ ޕީ30 ޕްރޯ ދައްކާލައިފި

މޯބައިލް ފޯނު އުފެއްދުމުގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ވާވޭ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު އެކުންފުނީގެ އެންމެ ބޮޑު ކެމެރާއާއިއެކު އިއްޔެ ދައްކާލައިފިއެވެ. 40 އެމްޕީގެ...

ތަފްޞީލް

މޮޒިއްލާއިން ފަޔަރފޮކްސް ސެންޑް ލޯންޗުކޮށްފި

2017 ވަނަ އަހަރު މޮޒިއްލާއިން ޓެސްޓްކުރަންފެށި ފަޔަރފޮކްސް ސެންޑް މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ. 'ފަޔަރފޮކްސް ސެންޑް' އަކީ ބްރައުޒާ މެދުވެރިކޮށް ފައިލް ޝެއަރކޮށް ނުވަތަ އަނެކާއަށް ފޮނުވައިދޭން ބޭނުންކުރާ...

ތަފްޞީލް

ފޭސްބުކް މެސެންޖާރއަށްފަހު ވައިބާ އަށްވެސް ޑާކްމޯޑް

މިފަހަކަށް އައިސް ގިނަ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ދަނީ ޑާކްމޯޑް އޮޕްޝަން ދެމުންނެއެވެ. ފޭސްބުކް މެސެންޖާއަށް ދާދިފަހުން ވަނީ ޑާކްމޯޑް އޮޕްޝަން ދީފައެވެ. މިލިސްޓަށް އެންމެފަހުން އިތުރުމިވީ ގިނބަޔަކު ބޭނުންކުރާ...

ތަފްޞީލް

ހަފްތާއަކަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ޗާޖު ހިފަހައްޓާނެ ފޯނެއް

ސްމާޓްފޯނު ގެންގުޅޭ ގިނަމީހުންގެ ޝަކުވާއަކީ އަވަސް އަވަހަށް ޗާޖުކުރަންޖެހުމެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފޯނުން ގޭމްކުޅޭ މީހުންގެއެވެ. ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު ސްމާޓްފޯނުތައްވެސް ތަރައްޤީވެ ކުރިއަރަމުން އާދެއެވެ. އެއްބަޔަކަށްވުރެ އަނެއްބަޔަކު...

ތަފްޞީލް

ފޭސްބުކުން ފޮނުވާ މެސެޖް އަންސެންޑް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ފޭސްބުކް މެސެންޖަރއިން ބައެއް ފަހަރަށް ފޮނުވާ މެސެޖް ނުފޮނުވުނު ނަމެއޭ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ހިތަށް އަރާނެއެވެ. އަދި އެމެސެޖް އެމީހާ ނުބަލަނީސް ޑިލީޓް ކޮށްލެވޭނެނަމައޭ، ނުވަތަ...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 8 1 2 8

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.