Tag: ކުރުވާހަކަ

އައިރާ (ކުރުވާހަކަ)

އައިރާ (ކުރުވާހަކަ)

އާމިނަތު އުލްފާ ފަތިހުގެ ތެތްފިނީގެ އަސަރުތައް ނައްތާލަމުން އިރުގެހޫނުން ދުނިޔެ ފިއްސަން ފެށިއެވެ. ގޭގެފޫޓުތެރެއަށް އެޅިފައިއޮތް ހިކިފަތްތަށް ކަހާ   އެތްކުރަން އައިރީން އޮތްއިރު ދޭތެރެދޭތެރެއިން އަތުގައި އަޅާފައި ...

އަނިޔާވެރިޔާ

އަނިޔާވެރިޔާ

ޢަމީޝާ އިސްމާޢީލް ކަރަށް ބާރުކޮށްލި މަޅިގަނޑާއި އެކު، ނޭވާ ހުއްޓުނެވެ. އަބަދުގެ އަބަދަށް އަހަރެންގެ ދެލޯ މެރުނެވެ. އާއިލާއަށް މިކަން ގަބޫލްކުރަން ކިތަންމެ އުނދަގޫވިޔަސް ހިތުގެ އެންމެ ...

ޒިންމާ

ޒިންމާ

މުޙައްމަދު މައިޝަން އޭ! ސްލިމް! ކައެ އޯކޭ؟ ތަދުވި ތަ؟ އަހަރެން ހޭއެރީ ބޮބް އަހަންނާ ވާހަކަ ދައްކާތީއެވެ. ކްލަބް ތެރެއަށް ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނީއެވެ. ބޯންހުރި ރާފުޅި ...

ސިއްރު ލޯބި

ސިއްރު ލޯބި

މުޙައްމަދު ޒައިދު އިނާޔާއަށް ހޭލެވުނީ ކޮޓަރީގައި އަޑުގަދަވާން ފެށުމުންނެވެ. ލޯ ހުޅުވާފައި ރީއްޗަށް ބަލާލިއިރު އާއިލާ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮޓަރީގައި ތިއްބެވެ. އެނދުގެ ދެ ފަރާތުގައި ...

ޅަފަތުގެ ފޮނި ހަނދާން

ޅަފަތުގެ ފޮނި ހަނދާން

އައިޝަތު އިނޫޝާ     ކަޅުފޮއިރެއެކެވެ. ވަރަށް ފޫހިގޮތަކަށް ހުރެގެން އަހަރެން ގިފިއްޔާ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހީމެވެ. ގިފިލި ދޮރުގައިވާ މަކުޑީގައި އަތްލަ އަތްލާ ހުއްޓާ ފަހަތުން އައި މީހަކު ...

ބޭބެ ފަކީރު (ކުރުވާހަކަ)

ބޭބެ ފަކީރު (ކުރުވާހަކަ)

މީގެ 50 އެއްހާ އަހަރު ކުރިން މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނު ބުރީގައި އޮންނަ ރަށެއްގައި ވަރަށް ބާރު ގަދަ މީހެއް އުޅުނެވެ. ދަނޑު ފަނގުގެ ގޮތުން މުއްސަނދި ފަޤިރުންނަށާއި ...

ބާކީ (ކުރުވާހަކަ)

ބާކީ (ކުރުވާހަކަ)

މުޙައްމަދު ޒައިދު     މިއަދަކީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދުވަހެކެވެ. މިއަދު މި ޚާއްޞަ ވެގެންވަނީ އަހަރެންނަށެވެ. ޖަލްސާގެ މާހައުލުގައި ދިއްލާފައިވާ ކުލަކުލައިގެ ބޮކިތަކުން އަހަރެންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން ...

އެލޯބި…..

އެލޯބި…..

ޢަމީޝާ އިސްމާޢީލް ދިއްލާފައި ހުރި ފަނޑުފަނޑު އުއްބައްތީގެ އަލިން މި ކުޑަ ކޮޓަރިއަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަލިކަމެއް ވެއެވެ. މި ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭންކަމަށް ދިރުމެއް ގެނެސްދެނީ ގޮވާލާ ...

މަކަރުވެރިޔާގެ ނިމުން

މަކަރުވެރިޔާގެ ނިމުން

އަމީޝާ އިސްމާޢީލް އެއްދުސްވަރަކު، ވަރަށް މީސްކޮޅުމަދު، ކުޑަ އަވަށެއްގައި ލޯފަންމީހަކު ދިރިއުޅުނެވެ. އޭނާ ރޭގަނޑު ގެއިންބޭރަށް ނުކުންނަ ކަމުގައި  ވާނަމަ، ދިއްލާފައި ހުރި ބައްތިއެއް ހިފައިގެން ނޫނީ ...

އޯވަރނައިޓް

އޯވަރނައިޓް

*************** ޙަސަން ޒަޔާން އަޙްމަދު ( ގްރޭޑް-6 )   އުޑުމަތީގައި އެންމެ ވިލާރޮއްޖެއްވެސް ނެތެވެ. ވައިރޯޅިއެއްގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވެއެވެ. އުޑުމަތި ހީވަނީ ކުރޮޅިތަޅާލި ނާއްޓެއް ހެނެވެ. ...

ފިޔަ

ފިޔަ

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ (54) ހަރީފު މޫސުމުގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ. ޖަންގަލީގެ ތެރޭގައި ހެދިފައިވަނީ އެކިކުލައިގެ ގަސްތަކެވެ. ކުދި ގަސްތަކުން ފެށިގެން ބިޔަ ގަސްތަކެވެ. ދެމިގެންވާ ކޯރުތަކާއި ...

ސިހުން ( ދެވަނަ ބައި)

ސިހުން (ތިންވަނަ ބައި)

ސިހުން ( ތިންވަނަބައި ) އެނާއަށް ޤަބޫލުކުރަން އުނދަގޫވިއެވެ. ހުރިހާ ފޮޓޯއެއްވެސް ހުރީ ކެމެރާގައި ރައްކާކުރެވިފައެވެ. އެކަމަކު ފެނުނު އާދަޔާ ޚިލާފުހުރިހާ ކަމެއް މަޑުމަޑުން ފޮޓޯތަކުން ފަނޑުވަމުން ...

ގުގުރި

ގުގުރި

މިއީ ހަޤީޤީ ހަދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މި ހާދިސާ ބިނާވެފައިވާ މައިގަނޑު ކަމަކީ ތިބާވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. ޤުދުރަތީގޮތުން ދިމާވާ ކަންކަމާއި މެދު ...

ކިލަނބުވި ޙަޔާތް

ކިލަނބުވި ޙަޔާތް

ކިލަނބުވި ޙަޔާތް ވަށައިގެންވާ ގަދަނޫކުލައިގެ ހަތަރުފާރު ތެރޭގައި ވަނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ތަޅުންގަނޑު މަތީގައި  ވަރަށް ބާ ވެފައިވާ ކުނާގަނޑެއް އަޅާފާއި އޮތެވެ. ބަލާބެލުމަށް ވަރަށް ނުތާހިރު ކަމަށްފެނެއެވެ. ތަނުގެ ...

(ކުރުވާހަކަ)  ކުލަ ތަފާތު މަންޒަރެއް

(ކުރުވާހަކަ) ކުލަ ތަފާތު މަންޒަރެއް

     މައިންބަފައިން އާއިލާގެ ތެރޭގައި ދަރިންނާއި މެދު ކަންކަން ކުރާގޮތް އެކުދިން ދެނެގަންނަގޮތް މިއަދު އަހަރެންނަށް އިޚްސާސް ވެއްޖެއެވެ. އެކުދިންނާއި މެދު ކަންތައްތައް ކުރާގޮތް އެކުދިން ވަރަށްބޮޑަށް ...

ކުރުވާހަކަ (ދަތުރު)

ކުރުވާހަކަ (ދަތުރު)

ދަތުރު (ކުރުވާހަކަ)      މީމު އަތޮޅުގައި މަސްވެރިކަން އެންމެ ރަނގަޅު އެއްރަށަކީ ދިއްގަރެވެ. އެރަށު އަސްކަނީގޭ ހަސަން މަނިކަކީ މަސްވެރިކަމުގައި އަރާހުރި މީހެކެވެ. މިރޭ ވެސް ހަސަން ...

އަހަރެންގެ ބައްޕަ

އަހަރެންގެ ބައްޕަ

"ބާރަށް ދަރިފުޅާ! ބާރަށް ދުވޭ!" މަންމަ ގޮވާލިއެވެ.އަހަރެން އިހުނަށް ވުރެ ބާރަށް ދުއްވައި ގަތީމެވެ.ފަހަތުން އަންނަ މީހުން ހަމަ އަންނީއެވެ.އިތުރު ހިތްވަރެއް ލާފައި އެއަށް ވުރެ ވެސް ...

އެ ހަނދާން…!

އެ ހަނދާން…!

    ދުވަހުގެ އިރު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ފަހު އޮއްސެމުންދާކަމުގެ ނިޝާންތައް އުޑުމަތީގައި ހުރި ވިލާތަކުން ފެންނަމުން ދެއެވެ. ފާތިހު ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތްތަނާ ކުއްލިއަކަށް  އެ ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 4 1 2 4

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.