Tag: އެޑިޔުކޭޝަން

އިތުރު ދެ ހަފްތާއަށް މާލޭސިޓީ ސްކޫލްތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އިތުރު ދެ ހަފްތާއަށް މާލޭސިޓީ ސްކޫލްތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އިތުރު ދެ ހަފްތާއަށް މާލޭސިޓީ ސްކޫލްތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މާލެ ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފްތާވެސް ކުރިޔަށްދާނީ ...

ޕްރިންސިޕަލުންގެ އާ އުޞޫލު މަޑުޖައްސައެއް ނުލަން އެކަމަކު މުރާޖަޢާކުރަނީ – އެޑިޔުކޭޝަން

ޕްރިންސިޕަލުންގެ އާ އުޞޫލު މަޑުޖައްސައެއް ނުލަން އެކަމަކު މުރާޖަޢާކުރަނީ – އެޑިޔުކޭޝަން

ޕްރިންސްޕަލުންނާ ގުޅޭގޮތުން އަލަށް އެކުލަވާލި އުޞޫލު މަޑުޖައްސައި ނުލާކަމަށާއި، އެކަމަކު އެ އުޞޫލު އަލުން މުރާޖައާ ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެ ...

ޕްރިންސިޕަލުންގެ ނުރުހުމުގައި ވަޒީފާ ބަދަލެއް ނުކުރާނެ  – އެޑިޔުކޭޝަން

ޕްރިންސިޕަލުންގެ ނުރުހުމުގައި ވަޒީފާ ބަދަލެއް ނުކުރާނެ – އެޑިޔުކޭޝަން

އެއްވެސް ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ނުރުހުމުގައި ވަޒީފާ ބަދަލެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަލަށް އެކުލަވާލި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އެއްސްކޫލެއްގައި 8 އަހަރުވުމުން އެހެންސްކޫލަކަށް ބަދަލުވާންޖެހޭނެކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލަށް ...

ކީސްޓޭޖް 4 ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ތިބީ ޤުރުއާން މާއްދާއިން އިމްތިހާނެއް ހަދާ މިންވަރަށް ތައްޔާރު ނުކުރެވި – އެޑިޔުކޭޝަން

ކީސްޓޭޖް 4 ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ތިބީ ޤުރުއާން މާއްދާއިން އިމްތިހާނެއް ހަދާ މިންވަރަށް ތައްޔާރު ނުކުރެވި – އެޑިޔުކޭޝަން

މިއަހަރު ކީސްޓޭޖް 4 ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ތިބީ ޤުރުއާން މާއްދާއިން އިމްތިހާނެއް ހަދާ މިންވަރަށް ތައްޔާރު ނުކުރެވިކަމަށްވާތީ، މަތީ ގްރޭޑްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކީރިތި ޤުރުޢާނުން ...

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ އަށް ހެޔޮބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާތީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރަނީ

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ އަށް ހެޔޮބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާތީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރަނީ

ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަމެއް ނުދެވި އޮތުމުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އާއި، ޓީޗަރުންގެ ޙާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާތީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ...

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 3769 ދަރިވަރުން ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ – މިނިސްޓްރީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 3769 ދަރިވަރުން ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގައި މިހާރުވެސް ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރަމުން ދާކަމަށާއި، އެކުދިންނާއި އަދިވެސް އިތުރުކުދިން ތިބިނަމަ އެހެންކުދިންނަށްވެސް އުމުރުގެ ކުރީކޮޅު ދެެނެގަނެ އެފަދަ ކުދިންނަށް ...

ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މަހާސިންތާ ނިންމާލައިފި

"މަދަރުސީ އިސްވާރުކަން - ބަދީލީ ބަދަލުތަކަށް ހިތްޖެއްސުން" މިޝިޢާރުގެ ދަށުން ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަހާސިންތާ ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މަހާސިންތާގައިވނީ އެޑިޔޭޝަން ޕޮލިސީތަކާމެދު ފުޅާދާއިރެއްގައި ...

މަލްޓި ގްރޭޑަށް ކިޔަވައިދޭނެ އުޞޫލު ކަނޑައަޅައިފި

އަތޮޅުތެރޭގެ ސުކޫލުތަކުގައި މަލްޓި ގްރޭޑަށް ކިޔަވައިދެވޭނީ ގްރޭޑެއްގައި ފަސް ދަރިވަރުންނަށްވުރެ މަދުން ކިޔަވާ ސުކޫލުތަކުގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ...

ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ނ.އަތޮޅުގެ ބައެއްރަށްތަކަށް ވަޑައިގެންފި

ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ނ.އަތޮޅުގެ ބައެއްރަށްތަކަށް ވަޑައިގެންފި

ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ.އައިޝަތު ޝިހާމް ނ.އަތޮޅުގެ ބައެއްރަށްތަކަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދާއި، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޔާމީން ...

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ނ.އަތޮޅަށް މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވަނީ

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ނ.އަތޮޅަށް މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވަނީ

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ.އައިޝަތު ޝިހާމް ނ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މާދަމާ އެ އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ވަޑައިގަންނަވަނީ އެ އަތޮޅު ...

” މަގޭރަށް – ސާފު ލަންދޫ ” މިޝިޢާރުގެ ދަށުން ލަންދޫ ރައްޔިތުން ނުކުންނަނީ.

ދަރިވަރުން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރާނެގޮތް ބެލެނިވެރިންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދޭން ފަށައިފި.

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ޓަރމުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިވަރުން ކިޔަވާނީ ކިހިނެއްކަމާއި، ...

ޓެބްލެޓް ބެހުމުގައި ބޮޑަށް އިސްކަންދޭނީ އަތޮޅުތަކަށް – އެޑިޔުކޭޝަން

ޓެބްލެޓް ބެހުމުގައި ބޮޑަށް އިސްކަންދޭނީ އަތޮޅުތަކަށް – އެޑިޔުކޭޝަން

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޓެބްލެޓްތައް ދަރިވަރުންނަށް ބަހަން ފަށައިފި ކަމަށާއި، ޓެބްލެޓް ބެހުމުގައި ބޮޑަށް އިސްކަންދޭނީ އަތޮޅުތަކަށްކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން ...

ޓެބްލެޓް ޙަވާލުކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ ސްކޫލަކީ އިސްކަންދަރު

ޓެބްލެޓް ޙަވާލުކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ ސްކޫލަކީ އިސްކަންދަރު

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޓެބްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޓީޗަރުންނަށް ދޭ ޓެބްލެޓްތައް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލްތަކާ ހަވާލުކުރަން ފަށައިފައި ވާއިރު އެންމެފުރަތަމަ ޓެބްލެޓް ...

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ ކިހާފެންވަރެއްގެ ޓެބްލެޓްތަކެއް؟

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ ކިހާފެންވަރެއްގެ ޓެބްލެޓްތަކެއް؟

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ޓަރމްގެ ކިޔެވުން ފަށާއިރު، ހުރިހާ ސްކޫލެއް ވައިފައިކޮށް، ދަރިވަރުން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަން ފަށާނެކަމަށް ރައީސުލް ...

އެންމެފަހުން ފީ ނަގަށް ނިންމައިފި

“ބިހޭވިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީ” އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ތަންފީޒްކުރަން ފަށާނެ – އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަލަށް އެކުލަވާލި "ބިހޭވިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީ" އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ތަންފީޒްކުރަން ފަށާނެކަމަށއެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މި ޕޮލިސީއަކީ ދަރިވަރުންގެ ...

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރިޔަސް ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް އުވައެއްނުލާނެ – މިނިސްޓްރީ

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރިޔަސް ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް އުވައެއްނުލާނެ – މިނިސްޓްރީ

ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން އިތުރުކޮށް، މި އަހަރު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް މި ދިރާސީ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާސްކޫލްތަކެއްގެ  ހުރިހާ ...

ދިވެހި ޕްރިންސިޕަލުން އަންނައަހަރު ދެގުނައަށް އިތުރުކުރަނީ.

ދިވެހި ޕްރިންސިޕަލުން އަންނައަހަރު ދެގުނައަށް އިތުރުކުރަނީ.

އަންނަ ދިރާސީ އަހަރު ފެށޭއިރު، ސްކޫލްތަކުގައި ތިބޭ ދިވެހި ޕްރިންސިޕަލުންގެ ނިސްބަތް ޑަބަލް ވެގެންދާނެކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީއެސްއެމްގެ އުއްމީދާއި ކުރިއެރުން ...

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އައްޑުއަށް ވަޑައިގެންފި.

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އައްޑުއަށް ވަޑައިގެންފި.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ އައިޝަތު ޝިހާމް، އައްޑޫސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއީ އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ ނަތީޖާ މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރު ފުޅެއްކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 2 1 2

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.