އެޑިޓޯރިއަލް

ރަންބޫޓް ހޯދުމުގެ ރޭހުގެ ކުރީގައި ހަމަ ސަމައްޓޭ އާއި ޖަވާ

ލަންދޫގައި ދެވޭ އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑުކަމުގައިވާ "ލަންދޫއިންފޯ އެވޯރޑު" އެންމެގިނަ ގޯލްޖަހާ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައިވެސް މި އެެވޯރޑަށް...

ތަފްޞީލް

މިނިވަންފޯރި 2016 ގެ ރިވިއުމީޓިން ބާއްވައިފި.

މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ލަންދޫގައި ފާހަގަކުރުމަށް ލަންދޫއިންފޯއިން އިސްނަގައިގެން ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އދި ޒުވާނުންނާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިނިވަންފޯރި 2016 ގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމަށް ރިވިއުމީޓިންގ...

ތަފްޞީލް

މިނިވަންފޯރި 2016 ގެ ރިވިއު މީޓިންގ އެއް މިރޭ ބާއްވަނީ

މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ނ.ލަންދޫގައި ފާހަގަކުރުމަށް ލަންދޫއިންފޯ އިން އިސްނަގައިގެން ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ޒުވާނުންނާގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިނިވަންފޯރި 2016 ގެ ކުޅިވަރުތަކާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ނިންމާލުމަށްފަހު...

ތަފްޞީލް

ލަންދޫއިންފޯ ސްޕޯރޓްސް އެވޯރޑް ނައިޓް 2015 މިރޭ އޮންނާނެ

  ލަންދޫއިންފޯގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ލަންދޫއިންފޯ ސްޕޯރޓްސް އެވޯރޑްނައިޓް މިރޭ 8:30 ގައި ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިއެވޯރޑުނައިޓްގައި ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހަށް...

ތަފްޞީލް

ލަންދޫއިންފޯ ސްޕޯރޓްސް އެވޯރޑަށް ވާދަކުރަނީ ނާގެ، ޔޫއްޓޭ، ޖަވާ އަދި ސަމައްޓޭ

  ލަންދޫގައި ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ކުޅިވަރު އެވޯރޑްކަމަށްވާ ލަންދޫއިންފޯ ސްޕޯރޓްސް އެވޯރޑަށް މިފަހަރު ވާދަކުރަނީ ލަންދޫ އިންފޯ އެވޯރޑު މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ދެކުޅުންތެރިންކަމަށްވާ ނައުޝާދު ޢަބްދުއްރަޙީމް...

ތަފްޞީލް

ލަންދޫއިންފޯއަކީ…

ލަންދޫއިންފޯއަކީ 2008 ވަނައަހަރުގެ ޖުލައި މަހު 26 ވަނަދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ލަންދޫގައި ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ލަންދޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ރަށު ތެރެއިން...

ތަފްޞީލް

ހިޖްރީ އާއަހަރުގެ ތަހްނިޔާ

ހިޖްރީ އާއަހަރުގެ ތަހްނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް ހުރިހާ ދިވެހިންނަށާއި އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. މިއަދަނީ ހިޖްރީ ގޮތުން އައު އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށްވުމާއެކު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި...

ތަފްޞީލް

ލަންދޫއިންފޯގެ އެޑިޓަރ އަކީ ނަމޫނާ ބޭފުޅެއް

ލަންދޫއިންފޯގެ އެޑިޓަރ އޭ ބުނުމުން ގިނަބަޔަކަށް ނޭންގިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަމީދުސޯ އޭ ބުނުމުން ނ.މާފަރު މީހުންގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ...

ތަފްޞީލް

ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހްނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ.

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާ ތަހްނިޔާ ލަންދޫއިންފޯގެ ކިޔުންތެރިންނަށާއި، މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތަށް އަރިސްކުރަމެވެ. މި ރަމަޟާން މަހަކީ ތިޔަ އެންމެހައި އަޚުންނާއި އުޚުތުންގެ ފާފަތައް ފުހެލުމަށްޓަކައި...

ތަފްޞީލް

ޢީދުގެ ތަހްނިޔާ ލަންދޫއިންފޯގެ ކިޔުންތެރިންނަށް!

ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ ޢީދުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަޙްނިޔާ ލަންދޫއިންފޯގެ އެންމެހައި ކިޔުންތެރިންނަށް އަރިސްކުރަނީ ހިތުގެ އެންމެ އިޙްލާޞްތެރި ލޯތްބާއި ހަމްދަރުދީއާއި އެކުގައެވެ. މުސްލިމުން އުފާ ފާޅުކުރުމަށްޓަކައި ﷲ...

ތަފްޞީލް

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙްނިޔާ

1434 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙްނިޔާ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށާއި، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ލަންދޫއިންފޯގެ ކިއުންތެރިންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم...

ތަފްޞީލް

އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ހެކިބަސްދިނުމުގެ ކަންތައްތައް އޮތްގޮތާއި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި އެކަން އޮތްގޮތް

ތަޢާރަފް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ބާވާލައްވާފައިވަނީ މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީ ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައެވެ. އެޝަރީޢަތުގެ މަޤުޞަދުތަކުގެތެރޭގައި ފަސްކަމެއް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. އެއީ ދީނާއި، ނަފްސާއި، ދަރިފަސްކޮޅާއި، އަބުރާއި އަދި މުދާ...

ތަފްޞީލް

މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ގޮވައިގެން ޝަރީޢަތަށް . . .

ރާއްޖޭގައި ނިކުންނަ ހަވީރު އޮންލައިންގެ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ގޮވައިގެން ޝަރީއަތަށް ދާނެކަމުގައި މާފަރުކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ޝަރީފް ލަންދޫ...

ތަފްޞީލް

މާފަރުގެ އިޙުތިޖާޖުގައި ފޮރުވިފައިވާ ކަންތައްތައް

ނ. އަތޮޅުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯރޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުގެންދާތީއާއި، އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން މާފަރުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި އެރަށަށް ވަރަށް ގިނަ ގެއްލުންތަކެއްލިބި ބައެއް އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުން...

ތަފްޞީލް

ބިރިކިސިންޑާ

ތަޢާރަފް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިރައިވަރަކީ އަދި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ޗާޕްވެ ޕަބްލިޝްކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްނޫނެވެ. ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ރައިވަރެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް މިރައިވަރު ލިބިފައިވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ...

ތަފްޞީލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކޮމިޓީ ޖަލްސާއެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެތެރޭގައި ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 14 ވާ ހޯމަދުވަހު ނ. މާފަރުގައި ބާއްވާގޮތަށް އެކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ. މަނަދޫ...

ތަފްޞީލް

މާފަރުގެ އިޙުތިޖާޖު އިހުނަށްވުރެ ވަރުގަދަކޮށްފި

ނ.އަތޮޅުގެ އެއަރޕޯރޓް ނޫނަށް މިނަމުގައި މާފަރުގެ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުން ކުރަމުންގެންދާ މުޒާހަރާއަށް މެދުނުކެނޑި 11 ދުވަސް ވެފައިވާއިރު އެމީހުންގެ އިޙުތިޖާޖު އިހުނަށްވުރެ ވަރުގަދަކޮށްފި...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 3 1 2 3

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.