ލައިފްސްޓައިލް

އަލްޙާފިޡާ މާޒިނާ – ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ހުރި ރަނގަޅު ނަމޫނާއެއް

ކޮންމެ މަންމައަކާއި ބައްޕައެއްގެ އެންމެ ބޮޑު އުންމީދަކަށް ވާނީ އެމީހުންގެ ދަރިންނަކީ އަޚްލާޤީގޮތުން ރަނގަޅު ކިޔެވުމަށް މޮޅު ދަރިވަރަކަށްވެގެން ދިއުމެވެ. ނ.ލަންދޫ ކިނާރާ އަލްޙާފިޡާ  މާޒިނާ ޢަބުދުއްރަޙީމް...

ތަފްޞީލް

ސަރުބީ ވިރުވަން އެންމެ ރަނގަޅީ އާފަލު ޖޫސް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަކީ ކެއުމުގައި ހިމެނޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ގިނަދުވަހުން ނަމަވެސް ހަށިގަނޑުގައި ސަރުބީ ޖަހައި ހެލިފެލިވެ އުޅުމަށް އުނދަގޫވެފައިވާ...

ތަފްޞީލް

ފުރަގަސްފަރާތުބަލި ހުންނަ މީހުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ފަރުވާއެއް

ފުރަގަސްފަރާތުބަލި ނުވަތަ ޕައިލްސް މައްސަލައަކީ މިހާރު ވަރަށް ޢާއްމު ބައްޔެކެވެ. ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މިކަމުގެ އުނދަގޫ ޒުވާނުންނާއި، ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ތަޙައްމަލު ކުރިޔަސް މަދުމަދުން ނަމަވެސް...

ތަފްޞީލް

ކަކުލުގައި ރިއްސާނަމަ މިއޮތީ މުޖައްރިބު ފަރުވާއެއް!

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހެދި ދާއިމީ ބައްޔަކަށް ކަކުލުގައި ރިއްސުން ވެފައިވާ ގިނަބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވާކަމީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެކެވެ. އެފަދަ ބޭފުޅުންގެ އިޙްސާސްތަކަކީ އެފަދަ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މީހަކަށްނޫނީ...

ތަފްޞީލް

ބަނޑު ހިކޭނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މިއޮތީ!

ބައެއް މީހުންނަކީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބަނޑު ހިކިފައި ބޮޑުކަމުދާން އުނދަގޫވެ އެކަމުގައި ދަތިތަކެއް ތަޙައްމަލު ކުރަންޖެހިފައިވާ މީހުންނެވެ. މިކަން ދިމާވަނީ ހަމައެކަނި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް އެކަންޏެއްނޫނެވެ. އެންމެ...

ތަފްޞީލް

އީ ސިގިރެޓް ވިއްކުން އެންމެފުރަތަމަ މަނާކުރި ސިޓީއަކަށް ސެން ފްރެންސިސްކޯ

ގިނަބައެއްގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލު ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުން އެއެއްޗަކަށް ދެވި ހިފަމުންދާ އީ ސިގިރެޓް ވިއްކުން މަނާކުރި އެމެރިކާގެ އެންމެފުރަތަމަ ސިޓީއަކަށް ސެން ފްރެންސިސްކޯ ވެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު...

ތަފްޞީލް

އުފަންވީއިރުވެސް އަތްނެއް ކުއްޖަކު އޯލެވެލްގައި ހުރިހާމާއްދާއަކުން އޭ ފާސްހޯދައިފި

އިންޑިޔާގެ ކެރެލާސްޓޭޓްގެ މަލާޕޫރަމް އަވަށުގައި އުފަންވީއިރު ދެއަތް ނެތް ކުއްޖަކު ގްރޭޑް 10 ނިންމުމަށްފަހު ހެދި އޯލެވެލް އެގްޒާމްގައި ބައިވެރިވެ ހެދި ހުރިހާ މާއްދާއަކުން އޭ ޕްލަސް...

ތަފްޞީލް

ހުނަރުވެރި ސާންބެ

ތަފާތު ފަންނުގައި ތަފާތު ހުނަރުތައް ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި ޒުވާނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތެރޭގައި ނިސްބަތުން ވަރަށްވެސް މަދެވެ. ނަމަވެސް ނ.ލަންދޫ މޫރިތި / އިބްރާޙިމް ސާމިލް (ސާންބެ) ފާހަގަކުރެވެނީ...

ތަފްޞީލް

ވަޅިޔާ، ސަމުސަލާ، އިސްކުރު އަނބުރާ ކަށިގަނޑާއި އަދިވެސް އިތުރު އާލަތްތަކެއް މީހެއްގެ ބަނޑުން ނަގައިފި

ބަދިގޭގައި ގެންގުޅޭވައްތަރު ( ކިޗަންނައިފް ) ވަޅިޔަކާއި، 8 ސަމުސަލާ، އިސްކުރު އަނބުރާ 2 ކަށިގަނޑަކާއި ދަތްއުނގުޅާ 2 ބުރުހާއި، ދޮރުފަތުގައި ހަރުކުރާވައްތަރުގެ އަތްގަނޑުލީ ތަޅެއްގެ ބައެއް...

ތަފްޞީލް

ނާރެސް ރޯދަ ބަދިގެ: ޗިކަން ބްރޮކްލީ ސެލަޑް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަމީހުންނަކީ ކެއުމުގައި ރަގަޅު ބާވަތްތައް ހިމަނައިގެން ސިއްޙަތަށް ރައްކާތެރިވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެވެ. ދިވެހިންގެ ކެއުމުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި ތަރުކާރީގެ ކޮންމެވެސްބާވަތެއް ނެތިއްޔާ ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭނެއެވެ. އެފަދަ...

ތަފްޞީލް

މަސައްކަތްތެރި އަޒުމީރު – ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ނަމޫނާއެއް

މިއަދު ގިނަބައެއްގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް ނުވަތަ ޝަކުވާއަކަށް ވެފައިވަނީ މިއަދު ސްކޫލް ނިންމާފައި މުޖުތަމަޢުއަށް ނިކުންނަ ގިނަކުދިންނަށް ދިރިއުޅުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ނުވަތަ އެއްގޮތަކަށްވެސް...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 6 1 2 6

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.