ރިޕޯޓް

ކޮވިޑް-19: ދުނިޔޭގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގޯސް – ލޮކްޑައުންކުރުމަކީ ޙައްލެއްނޫން

ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އާއި ހަނގުރާމަކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އެތައްބަޔަކު ފުރާނަގޮސް މުޅިދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް ގޮސް އެތައްބަޔެއްގެ ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި އެތައްއުނދަގޫތަކެއް ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދުނިޔޭގެ...

ތަފްޞީލް

އެޗްޕީއޭއިން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަ ސަތޭކަ …..

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އިންސާނީ ވަބާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައިވެސް ފެތުރި ނުރައްކަލެއްގެތެރެއަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވެއްޓިދާނެތީ އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ބައްޔަށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް  ހެލްތް...

ތަފްޞީލް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭލެއް ހަލުވިކަމާހެދި އިޓަލީގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާއި ގުޅިގެން އިޓަލީ ވިލާތުގެ ބައެއް ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި، ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއް ވަކިމުއްދަތެއްނެތި ބަންދުކޮށްފިއެވެ. ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ބަންދުކުރީ...

ތަފްޞީލް

ދިވެހި ސަގާފަތަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް

އިބުރާހިމް ވިޝާލް ދިވެހިރާއްޖެ     އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ ކުދިކުދި ތިކިތަކެއްގެ ސިފައިގައި ފެންނަމުން އެދަނީ ދިވެހިރާއްޖެއެވެ. ހުދު ދޮންވެލިތަކެއްގެ ވެރި ރީތި ބީޗުތަކާއި، ގިނަ މުރަކަތަކެއް...

ތަފްޞީލް

ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒެއްނޫން ، ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާޙް ކުރަނީ

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވަމުން އަންނަ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނަކީ މަޤާމުގެ އާރާއި ބާރުގެ ބޭނުންހިފައި ހިތަށްއެރިގޮތަކަށް ޙުކުމްތައް ވިއްކާ ތަނެއްދޮރެއް ނުބަލައި ޝަރީޢަތްތައް ނިންމަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅުންނެވެ....

ތަފްޞީލް

2020 ގެ ބަޖެޓުން އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އާ އުންމީދުތަކެއް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި 37.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އާއުންމީދުތަކެއް މިފަހަރު ގެނުވައިފިއެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅުއްވައި...

ތަފްޞީލް

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ހަދިޔާއަކަށް ރިސޯޓް ދަތުރެއް!

ކޮންމެއަހަރެއްގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ސްކޫލުތަކުން ފާހަގަކުރަމުންދަނީ ބެލެނިވެރިންނާއި، އެސްކޫލެއްގެ މެނޭޖްމެންޓުން އިސްނަގައިގެން ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށެވެ. ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ޓީޗަރުންނަށް އެކިކަހަލަ ހަދިޔާތައް ބެލެނިވެރިންނާއި، ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ދެމުންދަނީ...

ތަފްޞީލް

މެޕްސް ކޮލެޖްގެ އޮންލައިން ކޯސްތައް ތަޢާރަފްކުރުން

މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ އިންޓޭކުން ފެށިގެން މެޕްސް ކޮލެޖުން އޮންލައިންކޮށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު  ހުޅުވާލެވިފައިވާކަން މެޕްސް ކޮލެޖުގައި މިއަދު ބޭއްވި އިންފޮރމޭޝަން ސެޝަންގައި އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިސެޝަންގައި ނޫސްވެރިންނަށް...

ތަފްޞީލް

އެ ހަނދާތަކާ ދުވަހަކުވެސް ވަތްކެއް ނުވެވޭނެ – ލޯންޗް ބަންޑުންޖަހާލި ޙާދިސާ

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުން ފުރައިގެން އެއަތޮޅު ހަނިމާދޫއަށް ކުރިދަތުރެއްގައި ބައިވެރިވި ނޮޅިވަރަން ފަރުގެ އެއް ޢާއިލާއެއްގެ 4 މެމްބަރުން ނާއި، އަދި އެހެން ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވިޔަސް ހަމަ އެރަށުގެ...

ތަފްޞީލް

މިއުޒިކާއި، ނެށުމާއި ނުލައި އީދު ޗުއްޓީ !

ޢީދު ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެތެރެއަށް ޖައްސާލުމަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މާލޭ މީހުންނާއީ ، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ މީހުންވެސް ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ އާދައެކެވެ. އަހަރުގެ ދުވަސްތައް ހާސްކަންމަތީ ކާރޫބާރޫ...

ތަފްޞީލް

މި މަޢުސޫމް ތުއްތު ކުއްޖާވަނީ ޙާލުގައި ޖެހިފައި ، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީއަށް ބޭނުންވެފައި

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުން އުންމީދު ކަނޑާލިޔަސް މަންމަ އުއްމީދު ކަނޑައެއް ނުލައެވެ. އެމަންމަ ބޭނުން ވަނީ އެކުޑަކުޑަ މައުސޫމް ދަރިފުޅަށް ތިޔަބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީއެކެވެ. ލުހްޔާ މުހައްމަދު...

ތަފްޞީލް

ޝުޖާޢުއަށް އެހީއެއްދެއްވާ، ކޮންމެ ތިންމަހުން އެއްމަހު އިންޖެކްޝަނަކަށް އެކަނިވެސް އެގާރަހާސްރުފިޔާ ޚަރަދުވޭ!

ޢުމުރުން 30 އަހަރުގެ (ދަފްތަރު ނަމްބަރު ދރ 1140 ) އަޙްމަދު ސުޖާޢު އަކީ ގޮތްނޭންގޭ ބޮޑުބައްޔަކަށް ފަރުވާކުރަމުންދާ އާދައިގެ އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ. އޭނާއަކީވެސް ދިރިއުޅުމުގައި...

ތަފްޞީލް

މިނިވަންކަމަށް 54 އަހަރު – މި ލޮބުވެތި ވަޠަން މިގޮތުގައި އަބަދަށް

ޤައުމަކަށް މިނިވަންކަން ލިބުމަކީ އެޤައުމަކަށް އެފަދަ ދެވަނައެއް ނުވާވަރުގެ ބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާދެ "ދިވެހިރާއްޖެ"އަށް މި ފަދަ ބޮޑު ނިއުމަތެއް ލިބި މިނިއުމަތުގައި ދެމިތިބެވުމުގެ އަސްލަކީ...

ތަފްޞީލް

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނީ ސިޔާސީ ބަދަލުހިފުމަކަށްވުރެ ތަރައްޤީއެވެ.

ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވެސް ރައީސުންނަކީ ވަރަށް ގިނަރައްޔިތުންގެ އިޙްތިރާމާއި، ލޯބި ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ. އެހެނީ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު ކުރެވޭނީ ހަމަގައިމުވެސް އެޤައުމެއްގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީ...

ތަފްޞީލް

ހިތްދަތިކަމާއި ވޭންތަކެއް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ސުޖާއު އެދެނީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީއަކަށް

ޢުމުރުން 30 އަހަރުގެ (ދަފްތަރު ނަމްބަރު ދރ 1140 ) އަޙްމަދު ސުޖާޢު އަކީ ގޮތްނޭންގޭ ބޮޑުބައްޔަކަށް ފަރުވާކުރަމުންދާ އާދައިގެ އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ. އޭނާއަކީވެސް ދިރިއުޅުމުގައި...

ތަފްޞީލް
ޞަފްހާ 1 ގެ 19 1 2 19

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.